رئيسية المعهد
رئيسية المعهد  تواصل معنا  حقوق الملكية الفكرية  اربط مدونتك بنا  محول أكواد أدسنس

 
قديم 07-25-2014, 01:49 AM   #1
احمد سالم
مدون جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 14
افتراضي غير مجاب: اريد تصحيح اخطاء هذا القالب لو ممكن جزاكم الله خيرا

أنا : احمد سالم
تعديل علي هذا القالب وتصحيح اخطاء الحف المواقع البحث


كود HTML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr' xmlns:fb='http://ogp.me/ns/fb#'>

<head>
<meta content='IG6TpfEcTLCfle188Fu9UzXFQsXZGYiERWLnKLByneE' name='google-site-verification'/>
<meta content='برامج,انترنت,اخبار,فيسبوك,فيديو =' name='keywords'/>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta content=' مدونة برامج بروف حيث كل ماهو مفيد في عالم التقنيات الجديدة' name='description'/>
</b:if>
  <b:include data='blog' name='all-head-content'/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <title><data:blog.pageName/>برامج بروفي</title>
  <b:else/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.title/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/></title>
</b:if>
  </b:if>


  <b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
Blogger Template Style
Translate by http://blog4temp.com TBT 
Name:  Glore
Author: Lasantha Bandara
URL 1: http://www.premiumbloggertemplates.com/
URL 2: http://www.bloggertipandtrick.net/
Date:  August 2011
License: This free Blogger template is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License, which permits both personal and commercial use.
However, to satisfy the 'attribution' clause of the license, you are required to keep the footer links intact which provides due credit to its authors. For more specific details about the license, you may visit the URL below:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
----------------------------------------------- */

/* Variable definitions
  ====================
  <Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
       type="color" default="#fff" value="#ffffff">
  <Variable name="textcolor" description="Text Color"
       type="color" default="#333" value="#333333">
  <Variable name="linkcolor" description="Link Color"
       type="color" default="#58a" value="#5588aa">
  <Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
       type="color" default="#666" value="#666666">
  <Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description Color"
       type="color" default="#999" value="#999999">
  <Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
       type="color" default="#c60" value="#cc6600">
  <Variable name="bordercolor" description="Border Color"
       type="color" default="#ccc" value="#cccccc">
  <Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
       type="color" default="#999" value="#999999">
  <Variable name="sidebartextcolor" description="Sidebar Text Color"
       type="color" default="#666" value="#666666">
  <Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
       type="color" default="#999" value="#999999">
  <Variable name="bodyfont" description="Text Font"
       type="font" default="normal normal 100% Georgia, Serif" value="normal normal 100% Georgia, Serif">
  <Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
       type="font"
       default="normal normal 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">
  <Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
       type="font"
       default="normal normal 200% Georgia, Serif" value="normal normal 200% Georgia, Serif">
  <Variable name="descriptionfont" description="Blog Description Font"
       type="font"
       default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
  <Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"
       type="font"
       default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
  <Variable name="startSide" description="Side where text starts in blog language"
       type="automatic" default="right" value="right">
  <Variable name="endSide" description="Side where text ends in blog language"
       type="automatic" default="left" value="left">
*/

/* Use this with templates/template-twocol.html */]]></b:skin>

<style type='text/css'>

#related-posts { float:center; text-transform:none; height:200px; width:100% min-height:100%; }

#related-posts h2{ display:none; }

#related-posts a{ border: none !important;float: right !important;padding: 4px !important; margin:0 3px;}

#related-posts a:hover {opacity:0.8; } #related-posts a img{border-radius: 5px;} </style>

<script src='https://wp2blogger-services.googlecode.com/files/relatedthumbs21.js' type='text/javascript'/>
        
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

(function($){
  /* hoverIntent by Brian Cherne */
  $.fn.hoverIntent = function(f,g) {
    // default configuration options
    var cfg = {
      sensitivity: 7,
      interval: 100,
      timeout: 0
    };
    // override configuration options with user supplied object
    cfg = $.extend(cfg, g ? { over: f, out: g } : f );

    // instantiate variables
    // cX, cY = current X and Y position of mouse, updated by mousemove event
    // pX, pY = previous X and Y position of mouse, set by mouseover and polling interval
    var cX, cY, pX, pY;

    // A private function for getting mouse position
    var track = function(ev) {
      cX = ev.pageX;
      cY = ev.pageY;
    };

    // A private function for comparing current and previous mouse position
    var compare = function(ev,ob) {
      ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t);
      // compare mouse positions to see if they've crossed the threshold
      if ( ( Math.abs(pX-cX) + Math.abs(pY-cY) ) < cfg.sensitivity ) {
        $(ob).unbind("mousemove",track);
        // set hoverIntent state to true (so mouseOut can be called)
        ob.hoverIntent_s = 1;
        return cfg.over.apply(ob,[ev]);
      } else {
        // set previous coordinates for next time
        pX = cX; pY = cY;
        // use self-calling timeout, guarantees intervals are spaced out properly (avoids JavaScript timer bugs)
        ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){compare(ev, ob);} , cfg.interval );
      }
    };

    // A private function for delaying the mouseOut function
    var delay = function(ev,ob) {
      ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t);
      ob.hoverIntent_s = 0;
      return cfg.out.apply(ob,[ev]);
    };

    // A private function for handling mouse 'hovering'
    var handleHover = function(e) {
      // next three lines copied from jQuery.hover, ignore children onMouseOver/onMouseOut
      var p = (e.type == "mouseover" ? e.fromElement : e.toElement) || e.relatedTarget;
      while ( p && p != this ) { try { p = p.parentNode; } catch(e) { p = this; } }
      if ( p == this ) { return false; }

      // copy objects to be passed into t (required for event object to be passed in IE)
      var ev = jQuery.extend({},e);
      var ob = this;

      // cancel hoverIntent timer if it exists
      if (ob.hoverIntent_t) { ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t); }

      // else e.type == "onmouseover"
      if (e.type == "mouseover") {
        // set "previous" X and Y position based on initial entry point
        pX = ev.pageX; pY = ev.pageY;
        // update "current" X and Y position based on mousemove
        $(ob).bind("mousemove",track);
        // start polling interval (self-calling timeout) to compare mouse coordinates over time
        if (ob.hoverIntent_s != 1) { ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){compare(ev,ob);} , cfg.interval );}

      // else e.type == "onmouseout"
      } else {
        // unbind expensive mousemove event
        $(ob).unbind("mousemove",track);
        // if hoverIntent state is true, then call the mouseOut function after the specified delay
        if (ob.hoverIntent_s == 1) { ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){delay(ev,ob);} , cfg.timeout );}
      }
    };

    // bind the function to the two event listeners
    return this.mouseover(handleHover).mouseout(handleHover);
  };
  
})(jQuery);

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
 * Superfish v1.4.8 - jQuery menu widget
 * copyright (c) 2008 Joel Birch
 *
 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
 *   http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 *   http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 *
 * CHANGELOG: http://users.tpg.com.au/j_birch/plugins/superfish/changelog.txt
 */

;(function($){
  $.fn.superfish = function(op){

    var sf = $.fn.superfish,
      c = sf.c,
      $arrow = $(['<span class="',c.arrowClass,'"> »</span>'].join('')),
      over = function(){
        var $$ = $(this), menu = getMenu($$);
        clearTimeout(menu.sfTimer);
        $$.showSuperfishUl().siblings().hideSuperfishUl();
      },
      out = function(){
        var $$ = $(this), menu = getMenu($$), o = sf.op;
        clearTimeout(menu.sfTimer);
        menu.sfTimer=setTimeout(function(){
          o.retainPath=($.inArray($$[0],o.$path)>-1);
          $$.hideSuperfishUl();
          if (o.$path.length && $$.parents(['li.',o.hoverClass].join('')).length<1){over.call(o.$path);}
        },o.delay);  
      },
      getMenu = function($menu){
        var menu = $menu.parents(['ul.',c.menuClass,':first'].join(''))[0];
        sf.op = sf.o[menu.serial];
        return menu;
      },
      addArrow = function($a){ $a.addClass(c.anchorClass).append($arrow.clone()); };
      
    return this.each(function() {
      var s = this.serial = sf.o.length;
      var o = $.extend({},sf.defaults,op);
      o.$path = $('li.'+o.pathClass,this).slice(0,o.pathLevels).each(function(){
        $(this).addClass([o.hoverClass,c.bcClass].join(' '))
          .filter('li:has(ul)').removeClass(o.pathClass);
      });
      sf.o[s] = sf.op = o;
      
      $('li:has(ul)',this)[($.fn.hoverIntent && !o.disableHI) ? 'hoverIntent' : 'hover'](over,out).each(function() {
        if (o.autoArrows) addArrow( $('>a:first-child',this) );
      })
      .not('.'+c.bcClass)
        .hideSuperfishUl();
      
      var $a = $('a',this);
      $a.each(function(i){
        var $li = $a.eq(i).parents('li');
        $a.eq(i).focus(function(){over.call($li);}).blur(function(){out.call($li);});
      });
      o.onInit.call(this);
      
    }).each(function() {
      var menuClasses = [c.menuClass];
      if (sf.op.dropShadows && !($.browser.msie && $.browser.version < 7)) menuClasses.push(c.shadowClass);
      $(this).addClass(menuClasses.join(' '));
    });
  };

  var sf = $.fn.superfish;
  sf.o = [];
  sf.op = {};
  sf.IE7fix = function(){
    var o = sf.op;
    if ($.browser.msie && $.browser.version > 6 && o.dropShadows && o.animation.opacity!=undefined)
      this.toggleClass(sf.c.shadowClass+'-off');
    };
  sf.c = {
    bcClass   : 'sf-breadcrumb',
    menuClass  : 'sf-js-enabled',
    anchorClass : 'sf-with-ul',
    arrowClass : 'sf-sub-indicator',
    shadowClass : 'sf-shadow'
  };
  sf.defaults = {
    hoverClass  : 'sfHover',
    pathClass  : 'overideThisToUse',
    pathLevels  : 1,
    delay    : 800,
    animation  : {opacity:'show'},
    speed    : 'normal',
    autoArrows  : true,
    dropShadows : true,
    disableHI  : false,    // true disables hoverIntent detection
    onInit    : function(){}, // callback functions
    onBeforeShow: function(){},
    onShow    : function(){},
    onHide    : function(){}
  };
  $.fn.extend({
    hideSuperfishUl : function(){
      var o = sf.op,
        not = (o.retainPath===true) ? o.$path : '';
      o.retainPath = false;
      var $ul = $(['li.',o.hoverClass].join(''),this).add(this).not(not).removeClass(o.hoverClass)
          .find('>ul').hide().css('visibility','hidden');
      o.onHide.call($ul);
      return this;
    },
    showSuperfishUl : function(){
      var o = sf.op,
        sh = sf.c.shadowClass+'-off',
        $ul = this.addClass(o.hoverClass)
          .find('>ul:hidden').css('visibility','visible');
      sf.IE7fix.call($ul);
      o.onBeforeShow.call($ul);
      $ul.animate(o.animation,o.speed,function(){ sf.IE7fix.call($ul); o.onShow.call($ul); });
      return this;
    }
  });

})(jQuery);//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
 * jQuery Cycle Plugin (with Transition Definitions)
 * Examples and documentation at: http://jquery.malsup.com/cycle/
 * copyright (c) 2007-2010 M. Alsup
 * Version: 2.88 (08-JUN-2010)
 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses.
 * http://jquery.malsup.com/license.html
 * Requires: jQuery v1.2.6 or later
 */
(function(){var n=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof a.call&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";
else if("function"==b&&"undefined"==typeof a.call)return"object";return b},ba=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},ca=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var e=Array.prototype.slice.call(arguments,2);return function(){var c=Array.prototype.slice.call(arguments);Array.prototype.unshift.apply(c,e);return a.apply(b,c)}}return function(){return a.apply(b,arguments)}},q=function(a,b,c){q=Function.prototype.bind&&-1!=Function.prototype.bind.toString().indexOf("native code")?
ba:ca;return q.apply(null,arguments)};var u=(new Date).getTime();var w=function(a){a=parseFloat(a);return isNaN(a)||1<a||0>a?0:a},y=function(a,b){return/^true$/.test(a)?!0:/^false$/.test(a)?!1:b},da=/^([\w-]+\.)*([\w-]{2,})(\:[0-9]+)?$/,ea=function(a,b){if(!a)return b;var c=a.match(da);return c?c[0]:b};var fa=w("0.15"),ga=w("0.01"),ha=w("0.001"),ia=w("0.001"),ja=w("0.2"),ka=y("true",!0);var la=y("false",!1),ma=y("false",!1);var z=document,A=window,C,na=null,D=z.getElementsByTagName("script");D&&D.length&&(na=D[D.length-1]);C=na;var oa=/&/g,pa=/</g,qa=/>/g,ra=/"/g,sa=/'/g,ta=/\x00/g,E={"\x00":"\\0","\b":"\\b","\f":"\\f","\n":"\\n","\r":"\\r","\t":"\\t","\x0B":"\\x0B",'"':'\\"',"\\":"\\\\"},F={"'":"\\'"},G=function(a,b){return a<b?-1:a>b?1:0};var H=function(a){H[" "](a);return a};H[" "]=function(){};var I=function(a){try{var b;if(b=!!a&&null!=a.location.href)o:{try{H(a.foo);b=!0;break o}catch(c){}b=!1}return b}catch(e){return!1}};var J=function(a,b){for(var c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&&b.call(null,a[c],c,a)},K=function(a){return!!a&&"function"==typeof a&&!!a.call},ua=function(a,b){if(!(2>arguments.length))for(var c=1,e=arguments.length;c<e;++c)a.push(arguments[c])};function va(a,b){a.addEventListener?a.addEventListener("load",b,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("onload",b)}
var wa=function(a){"google_onload_fired"in a||(a.google_onload_fired=!1,va(a,function(){a.google_onload_fired=!0}))},L=function(a,b){if(!(1E-4>Math.random())){var c=Math.random();if(c<b){try{var e=new Uint16Array(1);window.crypto.getRandomValues(e);c=e[0]/65536}catch(d){c=Math.random()}return a[Math.floor(c*a.length)]}}return null},xa=function(){var a=A.google_unique_id;return"number"==typeof a?a:0},ya=function(a){var b=a.length;if(0==b)return 0;for(var c=305419896,e=0;e<b;e++)c^=(c<<5)+(c>>2)+a.charCodeAt(e)&
4294967295;return 0<c?c:4294967296+c};var M=!0,za={},Aa=function(a){var b=a.toString();a.name&&-1==b.indexOf(a.name)&&(b+=": "+a.name);a.message&&-1==b.indexOf(a.message)&&(b+=": "+a.message);if(a.stack){a=a.stack;var c=b;try{-1==a.indexOf(c)&&(a=c+"\n"+a);for(var e;a!=e;)e=a,a=a.replace(/((https?:\/..*\/)[^\/:]*:\d+(?:.|\n)*)\2/,"$1");b=a.replace(/\n */g,"\n")}catch(d){b=c}}return b},Da=function(a,b,c,e){var d=Ba,f,h=M;try{f=b()}catch(g){try{var l=Aa(g);b="";g.fileName&&(b=g.fileName);var p=-1;g.lineNumber&&(p=g.lineNumber);h=d(a,l,
b,p,c)}catch(k){try{var m=Aa(k);a="";k.fileName&&(a=k.fileName);c=-1;k.lineNumber&&(c=k.lineNumber);Ba("pAR",m,a,c,void 0,void 0)}catch(s){Ca({context:"mRE",msg:s.toString()+"\n"+(s.stack||"")},void 0)}}if(!h)throw g;}finally{if(e)try{e()}catch(x){}}return f},Ba=function(a,b,c,e,d,f){var h={};if(d)try{d(h)}catch(g){}h.context=a;h.msg=b.substring(0,512);c&&(h.file=c);0<e&&(h.line=e.toString());h.url=z.URL.substring(0,512);h.ref=z.referrer.substring(0,512);Ea(h);Ca(h,f);return M},Ca=function(a,b){try{if(Math.random()<
(b||.01)){var c="/pagead/gen_204?id=jserror"+Fa(a),e="http"+("https:"==A.location.protocol?"s":"")+"://pagead2.googlesyndication.com"+c,c=e=e.substring(0,2E3);A.google_image_requests||(A.google_image_requests=[]);var d=A.document.createElement("img");d.src=c;A.google_image_requests.push(d)}}catch(f){}},Ea=function(a){var b=a||{};J(za,function(a,e){b[e]=A[a]})},Ga=function(a,b){return function(){var c=arguments;return Da(a,function(){return b.apply(void 0,c)},void 0,void 0)}},N=function(a,b){return Ga(a,
b)},Fa=function(a){var b="";J(a,function(a,e){if(0===a||a)b+="&"+e+"="+("function"==typeof encodeURIComponent?encodeURIComponent(a):escape(a))});return b};M=!la;za={client:"google_ad_client",format:"google_ad_format",slotname:"google_ad_slot",output:"google_ad_output",ad_type:"google_ad_type",async_oa:"google_async_for_oa_experiment",dimpr:"google_always_use_delayed_impressions_experiment",peri:"google_top_experiment",pse:"google_pstate_expt"};var Ha={F:1,G:8,H:16,D:24};var O=!!window.google_async_iframe_id,P=O&&window.parent||window,Ia=/MSIE [2-7]|PlayStation|Gecko\/20090226|Android 2\.|Opera/i,Ja=/Android/;var Q=null,Ka=function(){if(!Q){for(var a=window,b=a,c=0;a!=a.parent;)if(a=a.parent,c++,I(a))b=a;else break;Q=b}return Q};var R=function(a,b,c){c||(c=ma?"https":"http");return[c,"://",a,b].join("")};var La=function(){},Na=function(a,b,c){switch(typeof b){case "string":Ma(b,c);break;case "number":c.push(isFinite(b)&&!isNaN(b)?b:"null");break;case "boolean":c.push(b);break;case "undefined":c.push("null");break;case "object":if(null==b){c.push("null");break}if(b instanceof Array){var e=b.length;c.push("[");for(var d="",f=0;f<e;f++)c.push(d),Na(a,b[f],c),d=",";c.push("]");break}c.push("{");e="";for(d in b)b.hasOwnProperty(d)&&(f=b[d],"function"!=typeof f&&(c.push(e),Ma(d,c),c.push(":"),Na(a,f,c),
e=","));c.push("}");break;case "function":break;default:throw Error("Unknown type: "+typeof b);}},Oa={'"':'\\"',"\\":"\\\\","/":"\\/","\b":"\\b","\f":"\\f","\n":"\\n","\r":"\\r","\t":"\\t","\x0B":"\\u000b"},Pa=/\uffff/.test("\uffff")?/[\\\"\x00-\x1f\x7f-\uffff]/g:/[\\\"\x00-\x1f\x7f-\xff]/g,Ma=function(a,b){b.push('"');b.push(a.replace(Pa,function(a){if(a in Oa)return Oa[a];var b=a.charCodeAt(0),d="\\u";16>b?d+="000":256>b?d+="00":4096>b&&(d+="0");return Oa[a]=d+b.toString(16)}));b.push('"')};var S="google_ad_block google_ad_channel google_ad_client google_ad_format google_ad_height google_ad_host google_ad_host_channel google_ad_host_tier_id google_ad_output google_ad_override google_ad_region google_ad_section google_ad_slot google_ad_type google_ad_unit_key google_ad_unit_key_2 google_ad_width google_adtest google_allow_expandable_ads google_alternate_ad_url google_alternate_color google_analytics_domain_name google_analytics_uacct google_available_width google_bid google_captcha_token google_city google_color_bg google_color_border google_color_line google_color_link google_color_text google_color_url google_container_id google_content_recommendation_ui_type google_contents google_country google_cpm google_ctr_threshold google_cust_age google_cust_ch google_cust_criteria google_cust_gender google_cust_id google_cust_interests google_cust_job google_cust_l google_cust_lh google_cust_u_url google_disable_video_autoplay google_ed google_eids google_enable_content_recommendations google_enable_ose google_enable_ose_periscope google_encoding google_floating_ad_position google_font_face google_font_size google_frame_id google_gl google_hints google_image_size google_kw google_kw_type google_lact google_language google_loeid google_max_num_ads google_max_radlink_len google_mtl google_num_radlinks google_num_radlinks_per_unit google_only_ads_with_video google_only_pyv_ads google_only_userchoice_ads google_original_width google_override_format google_page_url google_pgb_reactive google_previous_watch google_previous_searches google_referrer_url google_region google_responsive_formats google_reuse_colors google_rl_dest_url google_rl_filtering google_rl_mode google_rt google_safe google_sc_id google_scs google_source_type google_sui google_skip google_tag_for_child_directed_treatment google_tag_info google_targeting google_tdsma google_tfs google_tl google_ui_features google_ui_version google_video_doc_id google_video_product_type google_video_url_to_fetch google_with_pyv_ads google_yt_pt google_yt_up".split(" "),
Qa={google_analytics_domain_name:!0,google_analytics_uacct:!0},Ra=function(a){a.google_page_url&&(a.google_page_url=String(a.google_page_url));var b=[];J(a,function(a,e){if(null!=a){var d;try{var f=[];Na(new La,a,f);d=f.join("")}catch(h){}d&&ua(b,e,"=",d,";")}});return b.join("")};var T=null;var Sa=/^([0-9.]+)px$/,Ta=function(a){return(a=Sa.exec(a))?Number(a[1]):null};var U;o:{var Ua=n.navigator;if(Ua){var Va=Ua.userAgent;if(Va){U=Va;break o}}U=""}var V=function(a){return-1!=U.indexOf(a)};var Wa=V("Opera")||V("OPR"),W=V("Trident")||V("MSIE"),Xa=V("Gecko")&&-1==U.toLowerCase().indexOf("webkit")&&!(V("Trident")||V("MSIE")),Ya=-1!=U.toLowerCase().indexOf("webkit"),Za=function(){var a=n.document;return a?a.documentMode:void 0},$a=function(){var a="",b;if(Wa&&n.opera)return a=n.opera.version,"function"==aa(a)?a():a;Xa?b=/rv\:([^\);]+)(\)|;)/:W?b=/\b(?:MSIE|rv)[: ]([^\);]+)(\)|;)/:Ya&&(b=/WebKit\/(\S+)/);b&&(a=(a=b.exec(U))?a[1]:"");return W&&(b=Za(),b>parseFloat(a))?String(b):a}(),ab={},
bb=function(a){if(!ab[a]){for(var b=0,c=String($a).replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,"").split("."),e=String(a).replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,"").split("."),d=Math.max(c.length,e.length),f=0;0==b&&f<d;f++){var h=c[f]||"",g=e[f]||"",l=RegExp("(\\d*)(\\D*)","g"),p=RegExp("(\\d*)(\\D*)","g");do{var k=l.exec(h)||["","",""],m=p.exec(g)||["","",""];if(0==k[0].length&&0==m[0].length)break;b=G(0==k[1].length?0:parseInt(k[1],10),0==m[1].length?0:parseInt(m[1],10))||G(0==k[2].length,0==m[2].length)||G(k[2],
m[2])}while(0==b)}ab[a]=0<=b}},cb=n.document,db=cb&&W?Za()||("CSS1Compat"==cb.compatMode?parseInt($a,10):5):void 0;var eb;if(!(eb=!Xa&&!W)){var fb;if(fb=W)fb=W&&9<=db;eb=fb}eb||Xa&&bb("1.9.1");W&&bb("9");var gb=function(a,b){var c=C;if(!c||!a||!b)return"XS";var e;if(O&&!I(P)){for(e="."+z.domain;2<e.split(".").length&&!I(P);)z.domain=e=e.substr(e.indexOf(".")+1),P=window.parent;I(P)||(P=window)}e=P;for(c=c.parentElement;c;){try{var d=c.style}catch(f){}var h=c.parentElement;if(d){var g=Ta(d.width),l=Ta(d.height),p=h&&1==h.childNodes.length;if(l&&(p||g&&a>=g)&&b<l)return"NS";if(g&&(p||l&&b>=l)){if(a<g)return"NS"}else if(g||l)return"NS"}if((c=e.getComputedStyle?e.getComputedStyle(c,null):c.currentStyle)&&
("absolute"==c.position||"fixed"==c.position))return"absolute"==c.position?"CA":"CF";c=h;if(!c)try{var c=e.frameElement,k=e.parent;k&&k!=e&&(e=k)}catch(m){return"XS"}}return"CS"};var X=function(a){this.j=a;a.google_iframe_oncopy||(a.google_iframe_oncopy={handlers:{},upd:q(this.u,this)});this.r=a.google_iframe_oncopy},hb;var Y="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}";
/[\x00&<>"']/.test(Y)&&(-1!=Y.indexOf("&")&&(Y=Y.replace(oa,"&amp;")),-1!=Y.indexOf("<")&&(Y=Y.replace(pa,"&lt;")),-1!=Y.indexOf(">")&&(Y=Y.replace(qa,"&gt;")),-1!=Y.indexOf('"')&&(Y=Y.replace(ra,"&quot;")),-1!=Y.indexOf("'")&&(Y=Y.replace(sa,"'")),-1!=Y.indexOf("\x00")&&(Y=Y.replace(ta,"�")));hb=Y;X.prototype.set=function(a,b){this.r.handlers[a]=b;this.j.addEventListener&&this.j.addEventListener("load",q(this.s,this,a),!1)};
X.prototype.s=function(a){a=this.j.document.getElementById(a);try{var b=a.contentWindow.document;if(a.onload&&b&&(!b.body||!b.body.firstChild))a.onload()}catch(c){}};X.prototype.u=function(a,b){var c=ib("rx",a),e;o:{if(a&&(e=a.match("dt=([^&]+)"))&&2==e.length){e=e[1];break o}e=""}e=(new Date).getTime()-e;c=c.replace(/&dtd=(\d+|M)/,"&dtd="+(1E4>e?e+"":"M"));this.set(b,c);return c};var ib=function(a,b){var c=new RegExp("\\b"+a+"=(\\d+)"),e=c.exec(b);e&&(b=b.replace(c,a+"="+(+e[1]+1||1)));return b};var Z,$=function(a){this.k=[];this.j=a||window;this.i=0;this.l=null;this.m=0},jb=function(a,b){this.t=a;this.q=b};$.prototype.w=function(a,b){0!=this.i||0!=this.k.length||b&&b!=window?this.p(a,b):(this.i=2,this.o(new jb(a,window)))};$.prototype.p=function(a,b){this.k.push(new jb(a,b||this.j));kb(this)};$.prototype.A=function(a){this.i=1;if(a){var b=N("sjr::timeout",q(this.n,this,!0));this.l=this.j.setTimeout(b,a)}};
$.prototype.n=function(a){a&&++this.m;1==this.i&&(null!=this.l&&(this.j.clearTimeout(this.l),this.l=null),this.i=0);kb(this)};$.prototype.B=function(){return!(!window||!Array)};$.prototype.C=function(){return this.m};$.prototype.nq=$.prototype.w;$.prototype.nqa=$.prototype.p;$.prototype.al=$.prototype.A;$.prototype.rl=$.prototype.n;$.prototype.sz=$.prototype.B;$.prototype.tc=$.prototype.C;var kb=function(a){var b=N("sjr::tryrun",q(a.v,a));a.j.setTimeout(b,0)};
$.prototype.v=function(){if(0==this.i&&this.k.length){var a=this.k.shift();this.i=2;var b=N("sjr::run",q(this.o,this,a));a.q.setTimeout(b,0);kb(this)}};$.prototype.o=function(a){this.i=0;a.t()};
var lb=function(a){try{return a.sz()}catch(b){return!1}},mb=function(a){return!!a&&("object"==typeof a||"function"==typeof a)&&lb(a)&&K(a.nq)&&K(a.nqa)&&K(a.al)&&K(a.rl)},nb=function(){if(Z&&lb(Z))return Z;var a=Ka(),b=a.google_jobrunner;return mb(b)?Z=b:a.google_jobrunner=Z=new $(a)},ob=function(a,b){nb().nq(a,b)},pb=function(a,b){nb().nqa(a,b)};var qb={"120x90":!0,"160x90":!0,"180x90":!0,"200x90":!0,"468x15":!0,"728x15":!0},rb=O?1==xa():!xa(),sb=function(){var a=H("script"),b;b=ea("","pagead2.googlesyndication.com");return["<",a,' src="',R(b,"/pagead/js/r20140708/r20140417/show_ads_impl.js",""),'"></',a,">"].join("")},tb=function(a,b,c,e){return function(){var d=!1;e&&
nb().al(3E4);var f=a.document.getElementById(b);f&&!I(f.contentWindow)&&3==a.google_top_js_status&&(a.google_top_js_status=6);try{if(I(a.document.getElementById(b).contentWindow)){var h=a.document.getElementById(b).contentWindow,g=h.document;g.body&&g.body.firstChild||(g.open(),h.google_async_iframe_close=!0,g.write(c))}else{var l=a.document.getElementById(b).contentWindow,p;f=c;f=String(f);if(f.quote)p=f.quote();else{h=['"'];for(g=0;g<f.length;g++){var k=f.charAt(g),m=k.charCodeAt(0),s=g+1,x;if(!(x=
E[k])){var r;if(31<m&&127>m)r=k;else{var v=k;if(v in F)r=F[v];else if(v in E)r=F[v]=E[v];else{var t=v,B=v.charCodeAt(0);if(31<B&&127>B)t=v;else{if(256>B){if(t="\\x",16>B||256<B)t+="0"}else t="\\u",4096>B&&(t+="0");t+=B.toString(16).toUpperCase()}r=F[v]=t}}x=r}h[s]=x}h.push('"');p=h.join("")}l.location.replace("javascript:"+p)}d=!0}catch(Ab){l=Ka().google_jobrunner,mb(l)&&l.rl()}d&&(d=ib("google_async_rrc",c),(new X(a)).set(b,tb(a,b,d,!1)))}},ub=function(a){var b=["<iframe"];J(a,function(a,e){null!=
a&&b.push(" "+e+'="'+a+'"')});b.push("></iframe>");return b.join("")},vb=function(a,b,c,e){e=e?'"':"";var d=e+"0"+e;a.width=e+b+e;a.height=e+c+e;a.frameborder=d;a.marginwidth=d;a.marginheight=d;a.vspace=d;a.hspace=d;a.allowtransparency=e+"true"+e;a.scrolling=e+"no"+e;a.allowfullscreen=e+"true"+e},wb=function(){var a;if(a=rb){if(!T)o:{var b=[A.top];a=[];for(var c=0,e;e=b[c++];){a.push(e);try{if(e.frames)for(var d=e.frames.length,f=0;f<d&&1024>b.length;++f)b.push(e.frames[f])}catch(h){}}for(d=0;d<a.length;d++)try{var g=
a[d].frames.google_esf;if(g){T=g;break o}}catch(l){}T=null}a=!T}return a?(g={},vb(g,0,0,!1),g.style="display:none",g.id="google_esf",g.name="google_esf",a=R(ea("","googleads.g.doubleclick.net"),"/pagead/html/r20140708/r20140417/zrt_lookup.html"),g.src=a,ub(g)):""},xb=function(a,b,c){var e=b.google_ad_output,d=b.google_ad_format;d||"html"!=e&&null!=e||(d=b.google_ad_width+"x"+b.google_ad_height,c&&
(d+="_as"));c=!b.google_ad_slot||b.google_override_format||!qb[b.google_ad_width+"x"+b.google_ad_height]&&"aa"==b.google_loader_used;d=d&&c?d.toLowerCase():"";b.google_ad_format=d;d=[b.google_ad_slot,b.google_ad_format,b.google_ad_type,b.google_ad_width,b.google_ad_height];c=[];for(var e=0,f=C.parentElement;f&&25>e;f=f.parentNode,++e)c.push(9!=f.nodeType&&f.id||"");(c=c.join())&&d.push(c);b.google_ad_unit_key=ya(d.join(":")).toString();d=a.google_adk2_experiment=a.google_adk2_experiment||L(["C","E"],
ia)||"N";if("E"==d){d=C;c=[];for(e=0;d&&25>e;++e){var f=(f=9!=d.nodeType&&d.id)?"/"+f:"",h;o:{var g=d.parentElement;h=d.nodeName.toLowerCase();if(g)for(var g=g.childNodes,l=0,p=0;p<g.length;++p){var k=g[p];if(k.nodeName&&k.nodeName.toLowerCase()==h){if(d==k){h="."+l;break o}++l}}h=""}c.push((d.nodeName&&d.nodeName.toLowerCase())+f+h);d=d.parentElement}d=c.join()+":";c=a;e=[];if(c)try{for(var m=c.parent,f=0;m&&m!=c&&25>f;++f){var s=m.frames;for(h=0;h<s.length;++h)if(c==s[h]){e.push(h);break}c=m;m=
c.parent}}catch(x){}b.google_ad_unit_key_2=ya(d+e.join()).toString()}else"C"==d&&(b.google_ad_unit_key_2="ctrl");var r;if(m=a)m=I(a.top)?a.top:null;if(a=m){a=b.google_reactive_ad_format;o:{for(r in Ha)if(Ha[r]==a){r=!0;break o}r=!1}a=!(r&&""+a)}r=a?gb(b.google_ad_width,b.google_ad_height):"XS";b.google_ablation_signals=r},yb=Math.floor(1E6*Math.random()),zb=function(a){for(var b=a.data.split("\n"),c={},e=0;e<b.length;e++){var d=b[e].indexOf("=");-1!=d&&(c[b[e].substr(0,d)]=b[e].substr(d+1))}b=c[3];
if(c[1]==yb&&(window.google_top_js_status=4,a.source==top&&0==b.indexOf(a.origin)&&(window.google_top_values=c,window.google_top_js_status=5),window.google_top_js_callbacks)){for(a=0;a<window.google_top_js_callbacks.length;a++)window.google_top_js_callbacks[a]();window.google_top_js_callbacks.length=0}};Da("sa::main",function(){var a=window;wa(a);if(!window.google_top_experiment&&!window.google_top_js_status){var b=window;if(2!==(b.top==b?0:I(b.top)?1:2))window.google_top_js_status=0;else if(top.postMessage){var c;try{c=A.top.frames.google_top_static_frame?!0:!1}catch(e){c=!1}if(c){if(window.google_top_experiment=L(["jp_c","jp_zl","jp_wfpmr","jp_zlt","jp_wnt"],fa),"jp_c"!==window.google_top_experiment){b=window;b.addEventListener?b.addEventListener("message",zb,!1):b.attachEvent&&b.attachEvent("onmessage",
zb);window.google_top_js_status=3;b={0:"google_loc_request",1:yb};c=[];for(var d in b)c.push(d+"="+b[d]);top.postMessage(c.join("\n"),"*")}}else window.google_top_js_status=2}else window.google_top_js_status=1}d=window.google_ad_output;void 0!==window.google_always_use_delayed_impressions_experiment||d&&"html"!=d||(window.google_always_use_delayed_impressions_experiment=L(["C","E"],ha));(d=!1===window.google_enable_async)||(d=navigator.userAgent,Ia.test(d)?d=!1:(void 0!==window.google_async_for_oa_experiment||
!Ja.test(navigator.userAgent)||Ia.test(navigator.userAgent)||(window.google_async_for_oa_experiment=L(["E","C"],ga)),d=Ja.test(d)?"E"===window.google_async_for_oa_experiment:!0),d=!d||window.google_container_id||window.google_ad_output&&"html"!=window.google_ad_output);if(d)a.google_loader_used="sb",a.google_start_time=u,xb(a,a),document.write(wb()+sb());else{rb&&(c=a.google_ad_client,d=navigator,ka&&a&&c&&d&&(b=a.document,d=b.createElement("script"),c?(c=c.toLowerCase())&&"ca-"!=c.substring(0,3)&&
(c="ca-"+c):c="",d.async=!0,d.type="text/javascript",d.src=R("www.gstatic.com","/pub-config/"+c+".js"),b=b.getElementsByTagName("script")[0],b.parentNode.insertBefore(d,b)));a.google_unique_id?++a.google_unique_id:a.google_unique_id=1;b={};d=0;for(c=S.length;d<c;d++){var f=S[d];null!=a[f]&&(b[f]=a[f])}b.google_loader_used="sa";d=0;for(c=S.length;d<c;d++)f=S[d],Qa[f]||(a[f]=null);d=H("script");c={};vb(c,b.google_ad_width,b.google_ad_height,!0);c.onload='"'+hb+'"';for(var h,f=a.document,g=c.id,l=0;!g||
f.getElementById(g);)g="aswift_"+l++;c.id=g;c.name=g;var l=b.google_ad_width,p=b.google_ad_height,g=["<iframe"];for(h in c)c.hasOwnProperty(h)&&ua(g,h+"="+c[h]);g.push('style="left:0;position:absolute;top:0;"');g.push("></iframe>");h="border:none;height:"+p+"px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:"+l+"px;background-color:transparent";f.write(['<ins style="display:inline-table;',h,'"><ins id="',c.id+"_anchor",'" style="display:block;',h,'">',g.join(" "),"</ins></ins>"].join(""));
h=c.id;c=b.google_override_format||!qb[b.google_ad_width+"x"+b.google_ad_height]&&"aa"==b.google_loader_used?L(["c","e"],ja):null;xb(a,b,"e"==c);var b=Ra(b),f=wb(),g=(new Date).getTime(),l=a.google_top_experiment,p=a.google_async_for_oa_experiment,k=a.google_always_use_delayed_impressions_experiment,m=a.google_available_width_experiment,s=a.google_auto_width_experiment,x=a.google_responsive_optimization_experiment;d=["<!doctype html><html><body>",f,"<",d,">",b,"google_show_ads_impl=true;google_unique_id=",
a.google_unique_id,';google_async_iframe_id="',h,'";google_start_time=',u,";",l?'google_top_experiment="'+l+'";':"",p?'google_async_for_oa_experiment="'+p+'";':"",k?'google_always_use_delayed_impressions_experiment="'+k+'";':"",c?'google_append_as_for_format_override="'+c+'";':"",m?'google_available_width_experiment="'+m+'";':"",s?'google_auto_width_experiment="'+s+'";':"",x?'google_responsive_optimization_experiment="'+x+'";':"","google_bpp=",g>u?g-u:1,";google_async_rrc=0;</",d,">",sb(),"</body></html>"].join("");
(a.document.getElementById(h)?ob:pb)(tb(a,h,d,!0))}});})();

/*
 * jQuery Cycle Plugin Transition Definitions
 * This script is a plugin for the jQuery Cycle Plugin
 * Examples and documentation at: http://malsup.com/jquery/cycle/
 * copyright (c) 2007-2010 M. Alsup
 * Version:   2.72
 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
 * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 */
(function($){$.fn.cycle.transitions.none=function($cont,$slides,opts){opts.fxFn=function(curr,next,opts,after){$(next).show();$(curr).hide();after();};};$.fn.cycle.transitions.scrollUp=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var h=$cont.height();opts.cssBefore={top:h,right:0};opts.cssFirst={top:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={top:-h};};$.fn.cycle.transitions.scrollDown=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var h=$cont.height();opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={top:-h,right:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={top:h};};$.fn.cycle.transitions.scrollright=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var w=$cont.width();opts.cssFirst={right:0};opts.cssBefore={right:w,top:0};opts.animIn={right:0};opts.animOut={right:0-w};};$.fn.cycle.transitions.scrollleft=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var w=$cont.width();opts.cssFirst={right:0};opts.cssBefore={right:-w,top:0};opts.animIn={right:0};opts.animOut={right:w};};$.fn.cycle.transitions.scrollHorz=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden").width();opts.before.push(function(curr,next,opts,fwd){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.cssBefore.right=fwd?(next.cycleW-1):(1-next.cycleW);opts.animOut.right=fwd?-curr.cycleW:curr.cycleW;});opts.cssFirst={right:0};opts.cssBefore={top:0};opts.animIn={right:0};opts.animOut={top:0};};$.fn.cycle.transitions.scrollVert=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push(function(curr,next,opts,fwd){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.cssBefore.top=fwd?(1-next.cycleH):(next.cycleH-1);opts.animOut.top=fwd?curr.cycleH:-curr.cycleH;});opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={right:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={right:0};};$.fn.cycle.transitions.slideX=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$(opts.elements).not(curr).hide();$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.animIn.width=next.cycleW;});opts.cssBefore={right:0,top:0,width : 0};opts.animIn={width : "show"};opts.animOut={width : 0};};$.fn.cycle.transitions.slideY=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$(opts.elements).not(curr).hide();$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.animIn.height=next.cycleH;});opts.cssBefore={right:0,top:0,height:0};opts.animIn={height:"show"};opts.animOut={height:0};};$.fn.cycle.transitions.shuffle=function($cont,$slides,opts){var i,w=$cont.css("overflow","visible").width();$slides.css({right:0,top:0});opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,true);});if(!opts.speedAdjusted){opts.speed=opts.speed/2;opts.speedAdjusted=true;}opts.random=0;opts.shuffle=opts.shuffle||{right:-w,top:15};opts.els=[];for(i=0;i<$slides.length;i++){opts.els.push($slides[i]);}for(i=0;i<opts.currSlide;i++){opts.els.push(opts.els.shift());}opts.fxFn=function(curr,next,opts,cb,fwd){var $el=fwd?$(curr):$(next);$(next).css(opts.cssBefore);var count=opts.slideCount;$el.animate(opts.shuffle,opts.speedIn,opts.easeIn,function(){var hops=$.fn.cycle.hopsFromLast(opts,fwd);for(var k=0;k<hops;k++){fwd?opts.els.push(opts.els.shift()):opts.els.unshift(opts.els.pop());}if(fwd){for(var i=0,len=opts.els.length;i<len;i++){$(opts.els[i]).css("z-index",len-i+count);}}else{var z=$(curr).css("z-index");$el.css("z-index",parseInt(z)+1+count);}$el.animate({right:0,top:0},opts.speedOut,opts.easeOut,function(){$(fwd?this:curr).hide();if(cb){cb();}});});};opts.cssBefore={display :"block",opacity:1,top:0,right:0};};$.fn.cycle.transitions.turnUp=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.cssBefore.top=next.cycleH;opts.animIn.height=next.cycleH;});opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={right:0,height:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={height:0};};$.fn.cycle.transitions.turnDown=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.animIn.height=next.cycleH;opts.animOut.top=curr.cycleH;});opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={right:0,top:0,height:0};opts.animOut={height:0};};$.fn.cycle.transitions.turnright=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.cssBefore.right=next.cycleW;opts.animIn.width=next.cycleW;});opts.cssBefore={top:0,width : 0};opts.animIn={right:0};opts.animOut={width : 0};};$.fn.cycle.transitions.turnleft=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.animIn.width=next.cycleW;opts.animOut.right=curr.cycleW;});opts.cssBefore={top:0,right:0,width : 0};opts.animIn={right:0};opts.animOut={width : 0};};$.fn.cycle.transitions.zoom=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,false,true);opts.cssBefore.top=next.cycleH/2;opts.cssBefore.right=next.cycleW/2;opts.animIn={top:0,right:0,width : next.cycleW,height:next.cycleH};opts.animOut={width : 0,height:0,top:curr.cycleH/2,right:curr.cycleW/2};});opts.cssFirst={top:0,right:0};opts.cssBefore={width : 0,height:0};};$.fn.cycle.transitions.fadeZoom=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,false);opts.cssBefore.right=next.cycleW/2;opts.cssBefore.top=next.cycleH/2;opts.animIn={top:0,right:0,width : next.cycleW,height:next.cycleH};});opts.cssBefore={width : 0,height:0};opts.animOut={opacity:0};};$.fn.cycle.transitions.blindX=function($cont,$slides,opts){var w=$cont.css("overflow","hidden").width();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.animIn.width=next.cycleW;opts.animOut.right=curr.cycleW;});opts.cssBefore={right:w,top:0};opts.animIn={right:0};opts.animOut={right:w};};$.fn.cycle.transitions.blindY=function($cont,$slides,opts){var h=$cont.css("overflow","hidden").height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.animIn.height=next.cycleH;opts.animOut.top=curr.cycleH;});opts.cssBefore={top:h,right:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={top:h};};$.fn.cycle.transitions.blindZ=function($cont,$slides,opts){var h=$cont.css("overflow","hidden").height();var w=$cont.width();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.animIn.height=next.cycleH;opts.animOut.top=curr.cycleH;});opts.cssBefore={top:h,right:w};opts.animIn={top:0,right:0};opts.animOut={top:h,right:w};};$.fn.cycle.transitions.growX=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.cssBefore.right=this.cycleW/2;opts.animIn={right:0,width : this.cycleW};opts.animOut={right:0};});opts.cssBefore={width : 0,top:0};};$.fn.cycle.transitions.growY=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.cssBefore.top=this.cycleH/2;opts.animIn={top:0,height:this.cycleH};opts.animOut={top:0};});opts.cssBefore={height:0,right:0};};$.fn.cycle.transitions.curtainX=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true,true);opts.cssBefore.right=next.cycleW/2;opts.animIn={right:0,width : this.cycleW};opts.animOut={right:curr.cycleW/2,width : 0};});opts.cssBefore={top:0,width : 0};};$.fn.cycle.transitions.curtainY=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false,true);opts.cssBefore.top=next.cycleH/2;opts.animIn={top:0,height:next.cycleH};opts.animOut={top:curr.cycleH/2,height:0};});opts.cssBefore={right:0,height:0};};$.fn.cycle.transitions.cover=function($cont,$slides,opts){var d=opts.direction||"right";var w=$cont.css("overflow","hidden").width();var h=$cont.height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);if(d=="left"){opts.cssBefore.right=-w;}else{if(d=="up"){opts.cssBefore.top=h;}else{if(d=="down"){opts.cssBefore.top=-h;}else{opts.cssBefore.right=w;}}}});opts.animIn={right:0,top:0};opts.animOut={opacity:1};opts.cssBefore={top:0,right:0};};$.fn.cycle.transitions.uncover=function($cont,$slides,opts){var d=opts.direction||"right";var w=$cont.css("overflow","hidden").width();var h=$cont.height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,true);if(d=="left"){opts.animOut.right=w;}else{if(d=="up"){opts.animOut.top=-h;}else{if(d=="down"){opts.animOut.top=h;}else{opts.animOut.right=-w;}}}});opts.animIn={right:0,top:0};opts.animOut={opacity:1};opts.cssBefore={top:0,right:0};};$.fn.cycle.transitions.toss=function($cont,$slides,opts){var w=$cont.css("overflow","visible").width();var h=$cont.height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,true);if(!opts.animOut.right&&!opts.animOut.top){opts.animOut={right:w*2,top:-h/2,opacity:0};}else{opts.animOut.opacity=0;}});opts.cssBefore={right:0,top:0};opts.animIn={right:0};};$.fn.cycle.transitions.wipe=function($cont,$slides,opts){var w=$cont.css("overflow","hidden").width();var h=$cont.height();opts.cssBefore=opts.cssBefore||{};var clip;if(opts.clip){if(/l2r/.test(opts.clip)){clip="rect(0px 0px "+h+"px 0px)";}else{if(/r2l/.test(opts.clip)){clip="rect(0px "+w+"px "+h+"px "+w+"px)";}else{if(/t2b/.test(opts.clip)){clip="rect(0px "+w+"px 0px 0px)";}else{if(/b2t/.test(opts.clip)){clip="rect("+h+"px "+w+"px "+h+"px 0px)";}else{if(/zoom/.test(opts.clip)){var top=parseInt(h/2);var right=parseInt(w/2);clip="rect("+top+"px "+right+"px "+top+"px "+right+"px)";}}}}}}opts.cssBefore.clip=opts.cssBefore.clip||clip||"rect(0px 0px 0px 0px)";var d=opts.cssBefore.clip.match(/(\d+)/g);var t=parseInt(d[0]),r=parseInt(d[1]),b=parseInt(d[2]),l=parseInt(d[3]);opts.before.push(function(curr,next,opts){if(curr==next){return;}var $curr=$(curr),$next=$(next);$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,false);opts.cssAfter.display="block";var step=1,count=parseInt((opts.speedIn/13))-1;(function f(){var tt=t?t-parseInt(step*(t/count)):0;var ll=l?l-parseInt(step*(l/count)):0;var bb=b<h?b+parseInt(step*((h-b)/count||1)):h;var rr=r<w?r+parseInt(step*((w-r)/count||1)):w;$next.css({clip:"rect("+tt+"px "+rr+"px "+bb+"px "+ll+"px)"});(step++<=count)?setTimeout(f,13):$curr.css("display","none");})();});opts.cssBefore={display :"block",opacity:1,top:0,right:0};opts.animIn={right:0};opts.animOut={right:0};};})(jQuery);

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
jQuery.noConflict();
jQuery(function(){ 
  jQuery('ul.menu-primary').superfish({ 
  animation: {opacity:'show'},
autoArrows: true,
        dropShadows: false, 
        speed: 200,
        delay: 800
        });
      });

jQuery(function(){ 
  jQuery('ul.menu-secondary').superfish({ 
  animation: {opacity:'show'},
autoArrows: true,
        dropShadows: false, 
        speed: 200,
        delay: 800
        });
      });

jQuery(document).ready(function() {
  jQuery('.fp-slides').cycle({
    fx: 'fade',
    timeout: 4000,
    delay: 0,
    speed: 1000,
    next: '.fp-next',
    prev: '.fp-prev',
    pager: '.fp-pager',
    continuous: 0,
    sync: 1,
    pause: 1,
    pauseOnPagerHover: 1,
    cleartype: true,
    cleartypeNoBg: true
  });
 });

/* ]]> */

</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

function showrecentcomments(json){for(var i=0;i<a_rc;i++){var b_rc=json.feed.entry[i];var c_rc;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<b_rc.link.length;k++){if(b_rc.link[k].rel=='alternate'){c_rc=b_rc.link[k].href;break;}}c_rc=c_rc.replace("#","#comment-");var d_rc=c_rc.split("#");d_rc=d_rc[0];var e_rc=d_rc.split("/");e_rc=e_rc[5];e_rc=e_rc.split(".html");e_rc=e_rc[0];var f_rc=e_rc.replace(/-/g," ");f_rc=f_rc.link(d_rc);var g_rc=b_rc.published.$t;var h_rc=g_rc.substring(0,4);var i_rc=g_rc.substring(5,7);var j_rc=g_rc.substring(8,10);var k_rc=new Array();k_rc[1]="Jan";k_rc[2]="Feb";k_rc[3]="Mar";k_rc[4]="Apr";k_rc[5]="May";k_rc[6]="Jun";k_rc[7]="Jul";k_rc[8]="Aug";k_rc[9]="Sep";k_rc[10]="Oct";k_rc[11]="Nov";k_rc[12]="Dec";if("content" in b_rc){var l_rc=b_rc.content.$t;}else if("summary" in b_rc){var l_rc=b_rc.summary.$t;}else var l_rc="";var re=/<\S[^>]*>/g;l_rc=l_rc.replace(re,"");if(m_rc==true)document.write('On '+k_rc[parseInt(i_rc,10)]+' '+j_rc+' ');document.write('<a href="'+c_rc+'">'+b_rc.author[0].name.$t+'</a> commented');if(n_rc==true)document.write(' on '+f_rc);document.write(': ');if(l_rc.length<o_rc){document.write('<i>“');document.write(l_rc);document.write('”</i><br/><br/>');}else{document.write('<i>“');l_rc=l_rc.substring(0,o_rc);var p_rc=l_rc.lastIndexOf(" ");l_rc=l_rc.substring(0,p_rc);document.write(l_rc+'&hellip;”</i>');document.write('<br/><br/>');}}}

function rp(json){document.write('<ul>');for(var i=0;i<numposts;i++){document.write('<li>');var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}posttitle=posttitle.link(posturl);var readmorelink="(more)";readmorelink=readmorelink.link(posturl);var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="Jun";monthnames[7]="Jul";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sep";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");document.write(posttitle);if(showpostdate==true)document.write(' - '+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+' '+cdday);if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write(postcontent)}else{postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...'+readmorelink)}}document.write('</li>')}document.write('</ul>')}

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
summary_noimg = 400; /* طول الملخص للمواضيع بدون صورة */
summary_img = 280; /* طول الملخص للمواضيع ذات صورة*/
img_thumb_height = 161; /* عرض الصورة في الملخص*/
img_thumb_width = 210; /*طول الصورة في الملخص */
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
  if(strx.indexOf("<")!=-1)
  {
    var s = strx.split("<"); 
    for(var i=0;i<s.length;i++){ 
      if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
        s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
      } 
    } 
    strx = s.join(""); 
  }
  chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
  while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
  strx = strx.substring(0,chop-1); 
  return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
  var div = document.getElementById(pID);
  var imgtag = "";
  var img = div.getElementsByTagName("img");
  var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {  
    imgtag = '<span style="float :right; padding:0px 0px 5px 10px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
    summ = summary_img;
  }
  
  var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
  div.innerHTML = summary;
}

//]]>
</script>

<style type='text/css'>
body{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-hUftvA9yGL8/Tj8HfTgtR1I/AAAAAAAAB_M/CusEcbDa9C8/s1600/background.png);color:#4B5B65;font-family: Arial, Verdana;font-size: 15px;margin:0px;padding:0px;}
a:link,a:visited{color:#EB9108;text-decoration:underline;outline:none;}
a:hover{color:#FEC53D;text-decoration:underline;outline:none;}
a img{border-width : 0}
#body-wrapper{margin:0px;padding:0px;}
blockquote{overflow:hidden;padding-right:9px;font-style:italic;color:#666;border-right:3px solid #CADAE7;}
/* Header-----------------------------------------------*/
#header-wrapper{width : 950px;margin:0 auto 0;height:90px;padding:30px 0px;overflow:hidden;}
#header-inner{background-position :center;margin-right:auto;margin-left:auto}
#header{margin:0;border:0 solid $bordercolor;color:$pagetitlecolor;float :right;width : 18%;overflow:hidden;}
#header h1{margin:0 5px 0;padding:0px 0px 0px 0px;font-family:Arial, Helvetica, Sans-serif;font-weight:bold;font-size:36px;line-height:36px;color:#6F8796;text-shadow:0px 1px 0px #fff;}
#header .description{padding-right:7px;color:#6F8796;text-shadow:0px 1px 0px #fff;line-height:14px;font-size:15px;padding-top:0px;margin-top:5px;}
#header h1 a,#header h1 a:visited{color:#6F8796;text-decoration:none}
#header h2{padding-right:15px;color:#6F8796;font:15px Arial,Helvetica,Sans-serif}
#header2{float :left;width : 80%;margin-left:0px;padding-left:0px;overflow:hidden;}
#header2 .widget{padding:4px 0px 0px 0px;float :left}
/* Outer-Wrapper----------------------------------------------- */
#outer-wrapper{width : 960px;margin:0px auto 0px;padding:0;text-align:right;font:$bodyfont;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-BWONmUzxO90/Tj8Hfg1d32I/AAAAAAAAB_U/NnYoMB3wZ_I/s1600/container-bg.png) right top repeat-x;}
#content-wrapper{background:#FFFFFF;}
#main-wrapper{width : 610px;padding-top:10px;padding-right:10px;padding-left:0px;float :right;word-wrap:break-word;/* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow:hidden;/* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}
#rsidebar-wrapper{width : 310px;float :left;margin-right:0px;padding-left:10px;margin-left:0px;padding-top:10px;padding-bottom:15px;word-wrap:break-word;/* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow:hidden;/* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}
.menus,.menus *{margin:0;padding:0;list-style:none;list-style-type:none;line-height:1.0}
.menus ul{position :absolute;top:-999em;width : 100%}
.menus ul li{width : 100%}
.menus li:hover{visibility:inherit}
.menus li{float :right;position :relative}
.menus a{display :block;position :relative}
.menus li:hover ul,.menus li.sfHover ul{right:0;top:100%;z-index:99}
.menus li:hover li ul,.menus li.sfHover li ul{top:-999em}
.menus li li:hover ul,.menus li li.sfHover ul{right:100%;top:0}
.menus li li:hover li ul,.menus li li.sfHover li ul{top:-999em}
.menus li li li:hover ul,.menus li li li.sfHover ul{right:100%;top:0}
.sf-shadow ul{padding:0 0 9px 8px;-moz-border-radius-bottomright:17px;-moz-border-radius-topleft:17px;-webkit-border-top-left-radius:17px;-webkit-border-bottom-right-radius:17px}
.menus .sf-shadow ul.sf-shadow-off{background:transparent}
.menu-primary-wrap{padding:0;position :relative;height:54px;z-index:400;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-AAe0uJKWb7A/Tj8HmJZuBzI/AAAAAAAACAE/8ukJdkiFafc/s1600/menu-primary-bg.png) right top repeat-x}
.menu-primary{}
.menu-primary ul{min-width : 160px}
.menu-primary li a{color:#FFF;padding:22px 15px 21px 15px;text-decoration:none;text-transform:uppercase;font:normal 11px Arial,Helvetica,Sans-serif}
.menu-primary li a:hover,.menu-primary li a:active,.menu-primary li a:focus,.menu-primary li:hover &gt; a,.menu-primary li.current-cat &gt; a,.menu-primary li.current_page_item &gt; a,.menu-primary li.current-menu-item &gt; a{color:#FFD87B;outline:0;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-AAe0uJKWb7A/Tj8HmJZuBzI/AAAAAAAACAE/8ukJdkiFafc/s1600/menu-primary-bg.png) right -154px repeat-x}
.menu-primary li li:first-child{margin-top:0}
.menu-primary li li li:first-child{margin-top:0}
.menu-primary li li a{color:#fff;text-transform:none;background:#6E8492;padding:6px 15px;margin:0;border:0;font-weight:normal}
.menu-primary li li a:hover,.menu-primary li li a:active,.menu-primary li li a:focus,.menu-primary li li:hover &gt; a,.menu-primary li li.current-cat &gt; a,.menu-primary li li.current_page_item &gt; a,.menu-primary li li.current-menu-item &gt; a{color:#fff;background:#7E94A2;outline:0;border-bottom:0}
.menu-primary a.sf-with-ul{padding-left:20px;min-width : 1px}
.menu-primary .sf-sub-indicator{position :absolute;display :block;overflow:hidden;left:0;top:0;padding:21px 0 0 10px}
.menu-primary li li .sf-sub-indicator{padding:4px 0 0 10px}
.wrap-menu-primary .sf-shadow ul{background:url('http://2.bp.blogspot.com/-UiB4XYLi-HM/Tj8HmOWcXtI/AAAAAAAACAM/y1CE1INGXms/s1600/menu-primary-shadow.png') no-repeat bottom left}
.menu-secondary-wrap{padding:0 10px 0 0;position :relative;height:42px;z-index:300;background:url(http://2.bp.blogspot.com/-T0V6f2PksoA/Tj8HmekHGmI/AAAAAAAACAU/jhVhbni7_2w/s1600/menu-secondary-bg.png) right top repeat-x;border:1px solid #F19315}
.menu-secondary{}
.menu-secondary ul{min-width : 160px}
.menu-secondary li a{color:#FFF;padding:16px 15px 12px 15px;text-decoration:none;text-transform:uppercase;font:bold 13px Arial,Helvetica,Sans-serif}
.menu-secondary li a:hover,.menu-secondary li a:active,.menu-secondary li a:focus,.menu-secondary li:hover &gt; a,.menu-secondary li.current-cat &gt; a,.menu-secondary li.current_page_item &gt; a,.menu-secondary li.current-menu-item &gt; a{color:#FFF;background:url(http://2.bp.blogspot.com/-T0V6f2PksoA/Tj8HmekHGmI/AAAAAAAACAU/jhVhbni7_2w/s1600/menu-secondary-bg.png) right -142px repeat-x;outline:0;border-right:1px solid #F19315;border-left:1px solid #F19315;margin:0 -1px 0 -1px}
.menu-secondary li li a{color:#FFF;background:#FAA627;padding:10px 15px;text-transform:none;margin:0;font-weight:normal;text-shadow:none}
.menu-secondary li li a:hover,.menu-secondary li li a:active,.menu-secondary li li a:focus,.menu-secondary li li:hover &gt; a,.menu-secondary li li.current-cat &gt; a,.menu-secondary li li.current_page_item &gt; a,.menu-secondary li li.current-menu-item &gt; a{color:#FFF;background:#FEC53D;outline:0;text-shadow:none;border:0;margin:0}
.menu-secondary a.sf-with-ul{padding-left:26px;min-width : 1px}
.menu-secondary .sf-sub-indicator{position :absolute;display :block;overflow:hidden;left:0;top:0;padding:14px 0 0 13px}
.menu-secondary li li .sf-sub-indicator{padding:8px 0 0 13px}
.wrap-menu-secondary .sf-shadow ul{background:url('http://3.bp.blogspot.com/-qigRLBtZerY/Tj8HvRFwxdI/AAAAAAAACAc/QE38SvtftTE/s1600/menu-secondary-shadow.png') no-repeat bottom left}
/* Headings----------------------------------------------- */
h2{}
/* Posts-----------------------------------------------*/
h2.date-header{margin:1.5em 0 .5em;display :none;}
.wrapfullpost{}
.post{margin-bottom:15px;border-bottom:1px solid #E0E0E0;padding:0;}
.post-title{color:#465965;margin:0 0 10px 0;padding:0;font-family:Arial,Helvetica,Sans-serif;font-size:24px;line-height:24px;font-weight:bold;}
.post-title a,.post-title a:visited,.post-title strong{display :block;text-decoration:none;color:#465965;text-decoration:none;}
.post-title strong,.post-title a:hover{color:#F79712;text-decoration:none;}
.post-body{margin:0px;padding:0px 0px 0px 10px;font-family:Arial, Helvetica, Sans-serif;font-size:14px;line-height: 20px;}
.post-footer{margin:5px 0;}
.comment-link{margin-$startSide:.6em}
.post-body img{padding:6px;border:1px solid #E0E0E0;background:#ffffff;}
.postmeta-primary{color:#A8A8A8;font-size:11px;text-transform:uppercase;padding:0 0 5px 0}
.postmeta-secondary{color:#A8A8A8;font-size:11px;padding:0 0 15px 0}
.postmeta-primary a,.postmeta-secondary a{color:#EB9108}
.postmeta-primary a:hover,.postmeta-secondary a:hover{color:#FEC53D}
.meta_date,.meta_categories{padding:3px 0 3px 0}
.meta_author,.meta_comments,.meta_edit,.meta_tags{padding:3px 10px 3px 0;background-position :right center;background-repeat:no-repeat;background-image:url(http://4.bp.blogspot.com/-7Z-UgSCmITo/Tj8HvQ7RRmI/AAAAAAAACAk/fz8zwLRxESE/s1600/meta-separator.png)}
.readmore-wrap{margin-bottom:5px;float :left}
a.readmore{color:#4C6376;background:#E4E7E9;padding:6px 14px;font-size:14px;line-height:12px;display :block;text-decoration:none}
a.readmore:hover{color:#fff;background:#FAA627;text-decoration:none}
.featuredposts{border:1px solid #E0E0E0;width : 608px;background:#FFF;margin:0 0 10px 0;height:426px;overflow:hidden}
.fp-slides{}
.fp-post{padding:13px}
.fp-thumbnail{width : 580px;height:300px;margin-bottom:10px;overflow:hidden}
.fp-title{color:#465965;font:bold 17px Arial,Helvetica,Sans-serif;padding:0 0 4px 0;margin:0}
.fp-title a{color:#465965;text-decoration:none}
.fp-title a:hover{color:#F79712;text-decoration:none}
.fp-label{color:#465965;margin:15px 15px 0 15px;padding:0;text-transform:uppercase;font:bold 17px/17px Arial,Helvetica,Sans-serif}
.fp-post p{color:#5B6B7E;padding:0;margin:0;font:13px/17px Arial,Helvetica,Sans-serif;height:32px;overflow:hidden}
.fp-more,.fp-more:hover{color:#F79712;font-weight:bold}
.fp-nav{width : 590px;padding:8px 10px;height:17px}
.fp-pager a{background-image:url(http://3.bp.blogspot.com/-Ht__ZDgMH2c/Tj8Hf9Xm6nI/AAAAAAAAB_k/VtuzYaIFWD8/s1600/featured-pager.png);cursor:pointer;margin:3px 0 0 6px;padding:0;height:10px;width : 10px;display :block;float :right;overflow:hidden;text-indent:-999px;background-position :0 0}
.fp-pager a:hover,.fp-pager a.activeSlide{text-decoration:none;background-position :0 -110px}
.fp-prev{float :left;margin-left:4px;width : 15px;height:17px;opacity:0.7;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-ZWR9qb1UBZg/Tj8Hfx9kC_I/AAAAAAAAB_s/5rt0aMdLjLU/s1600/featured-prev.png) top right no-repeat}
.fp-prev:hover{opacity:1}
.fp-prev:active{opacity:0.7}
.fp-next{float :left;width : 15px;height:17px;margin-right:4px;opacity:0.7;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-17plTT-KFoE/Tj8HfuVvt9I/AAAAAAAAB_c/cisfMxh35OE/s1600/featured-next.png) top right no-repeat}
.fp-next:hover{opacity:1}
.fp-next:active{opacity:0.7}
/* Sidebar Content----------------------------------------------- */
.sidebar{margin:0 0 10px 0;font-size:14px;color:#6E8492;}
.sidebar a{text-decoration:none;color:#6E8492;}
.sidebar a:hover{text-decoration:none;color:#FAA627;}
.sidebar h2{color:#FFF;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-lJXawuR-nAE/Tj8IK_Va58I/AAAAAAAACBU/IeEKaIjAy2Y/s1600/widget-title-bg.png) right top repeat-x;font-size:17px;line-height:16px;font-family:Arial,Helvetica,Sans-serif;font-weight:bold;margin:0 0 10px 0;padding:8px 10px 8px 0;text-transform:uppercase;border:1px solid #6E8492;}
.sidebar ul{list-style-type:none;list-style:none;margin:0px;padding:0px;}
.sidebar ul li{padding:6px 12px 6px 0;margin:0;background:url(http://2.bp.blogspot.com/-L4FWS52oBms/Tj8IKhsezzI/AAAAAAAACBE/V-ouMWYQmqE/s1600/widget-line.png) right bottom repeat-x;}
.sidebar .widget{margin:0 0 15px 0;padding:10px;border:1px solid #D7D7D7;background:#F3F3F3;}
.main .widget{margin:0 0 5px;padding:0 0 2px}
.main .Blog{border-bottom-width : 0}
/* FOOTER ----------------------------------------------- */
#footer-wrap{}
#footer{margin-top:0}
#copyrights{color:#FFF;background:#778D9B;text-align:center;padding:20px 0;text-shadow:0 1px 0 #000}
#copyrights a{color:#FFF;}
#copyrights a:hover{color:#FFF;text-decoration:none}
#credits{color:#687F8D;text-align:center;font-size:11px;padding:10px 0;text-shadow:0 1px 0 #fff;}
#credits a{color:#687F8D;text-decoration:none;}
#credits a:hover{text-decoration:none;color:#687F8D}
#footer-column-container {clear:both;padding:0px 0px 10px 0px;background:#fff;color:#6E8492;}
#footer-column-container a{text-decoration:none;color:#6E8492;}
#footer-column-container a:hover{text-decoration:none;color:#FAA627;}
#footer-column-container h2{color:#FFF;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-lJXawuR-nAE/Tj8IK_Va58I/AAAAAAAACBU/IeEKaIjAy2Y/s1600/widget-title-bg.png) right top repeat-x;font-size:17px;line-height:16px;font-family:Arial,Helvetica,Sans-serif;font-weight:bold;margin:0 0 10px 0;padding:8px 10px 8px 0;text-transform:uppercase;border:1px solid #6E8492;}
#footer-column-container ul{list-style-type:none;list-style:none;margin:0px;padding:0px;}
#footer-column-container ul li{padding:6px 12px 6px 0;margin:0;background:url(http://2.bp.blogspot.com/-L4FWS52oBms/Tj8IKhsezzI/AAAAAAAACBE/V-ouMWYQmqE/s1600/widget-line.png) right bottom repeat-x;}
#footer-column-container .widget{margin:0 0 15px 0;padding:10px;border:1px solid #D7D7D7;background:#F3F3F3;}
.footer-column {padding: 4px 10px;}
/* Search ----------------------------------------------- */
#search{border:1px solid #9CADB7;background:#8DA2AF;height:30px;padding:0;text-align:right;overflow:hidden}
#search #s{background:none;color:#EEF1F2;border:0;padding:4px;margin:3px 2px 0 0;float :right}
#search .search-image{border:0;vertical-align:top;float :left;margin:6px 2px 0 4px}
#search-wrap{width : 300px;padding:15px 0}
.topsearch #search{margin:10px 0 0 6px}
/* Comments----------------------------------------------- */
#comments{padding:10px;background-color:#fff;border:1px solid #E0E0E0;}
#comments h4{font-size:17px;font-weight:bold;margin:1em 0;color:$sidebarcolor}
#comments-block3{padding:0;margin:0;float :right;overflow:hidden;position :relative;}
#comment-name-url{width : 465px;float :right}
#comment-date{width : 465px;float :right;margin-top:5px;font-size:10px;}
#comment-header{float :right;padding:5px 10px 40px 0;margin:5px 0px 15px 0px;position :relative;background-color:#fff;border:1px solid #E0E0E0;}
.avatar-image-container{background:url(http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/TLlJUqSaolI/AAAAAAAAEq4/qpgAHAOe9x0/s1600/comment-avatar.jpg);width : 32px;height:32px;float :left;margin:5px 5px 5px 10px;border:1px solid #ddd;}
.avatar-image-container img{width : 32px;height:32px;}
a.comments-autor-name{color:#000;font:normal bold 15px Arial,Tahoma,Verdana}
a.says{color:#000;font:normal 15px Arial,Tahoma,Verdana}
.says a:hover{text-decoration:none}
.deleted-comment{font-style:italic;color:gray}
#blog-pager-newer-link{float :$startSide}
#blog-pager-older-link{float :$endSide}
#blog-pager{text-align:center}
.feed-links{clear:both;line-height:2.5em}
/* Profile ----------------------------------------------- */
.profile-img{float :$startSide;margin-top:0;margin-$endSide:5px;margin-bottom:5px;margin-$startSide:0;padding:4px;border:1px solid $bordercolor}
.profile-data{margin:0;text-transform:uppercase;font:$postfooterfont;color:$sidebarcolor;font-weight:bold;line-height:1.6em}
.profile-datablock{margin:.5em 0 .5em}
.profile-textblock{margin:0.5em 0;line-height:1.6em}
.avatar-image-container{background:url(http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/TLlJUqSaolI/AAAAAAAAEq4/qpgAHAOe9x0/s1600/comment-avatar.jpg);width : 32px;height:32px;float :left;margin:5px 5px 5px 10px;border:1px solid #ddd;}
.avatar-image-container img{width : 32px;height:32px;}
.profile-link{font:$postfooterfont;text-transform:uppercase;}
#navbar-iframe{height:0;visibility:hidden;display :none;}
/* -- social connect widget -- */
.social-connect-widget{background:#FCFCFC;border:1px solid #C3CED6;padding:10px}
.social-connect-widget:hover{border:1px solid #9DB0BF;background:#EBEDEE}
.social-connect-widget a{text-decoration:none;font-weight:bold;font-family:Arial,Helvetica,Sans-serif;color:#6E8492}
.social-connect-widget a:hover{text-decoration:underline;color:#FAA627}
.social-connect-widget img{vertical-align:middle;margin-left:5px}
/* -- number page navigation -- */
#blog-pager {padding:6px;background-color:#fff;font-size:11px;}
.showpageArea{float :right}
.showpageOf{margin:0 0 0 8px;padding:5px 8px;color:#4C6376;font:16px Arial,Verdana;background:transparent;}
.showpagePoint{color:#ffffff;background:#FAA627;font:bold 16px Arial,Verdana;padding:5px 8px;margin:2px;text-decoration:none;}
.showpageNum a{font:16px Arial,Verdana;padding:5px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;background:transparent;color:#4C6376;}
.showpageNum a:hover{color:#4C6376;background:#E4E7E9;}
.showpage a{font:16px Arial,Verdana;padding:5px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;background:transparent;color:#4C6376;}
.showpage a:hover{color:#4C6376;background:#E4E7E9;}
.showpageArea{margin:10px 0;font:16px Arial,Verdana;color:#4C6376;}
.addthis_toolbox{padding:0px 0px 0px 0px;text-align:center}
.addthis_toolbox .custom_images a{width : 32px;height:32px;margin:0 2px 0 2px;padding:0}
.addthis_toolbox .custom_images a:hover img{opacity:1}
.addthis_toolbox .custom_images a img{opacity:0.85}
#comment-form iframe{padding:5px;width : 580px;height:275px;}
.tabs-widget{list-style:none;list-style-type:none;margin:0 0 10px 0;padding:0;height:24px}
.tabs-widget li{list-style:none;list-style-type:none;margin:0 4px 0 0;padding:0;float :right}
.tabs-widget li:first-child{margin:0}
.tabs-widget li a{color:#FFF;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-JaKS9VH9GXM/Tj8HvjP8u3I/AAAAAAAACA0/DLUlgkD1NHQ/s1600/tabs-widge-bg.png) right top repeat-x;padding:3px 14px;display :block;text-decoration:none;font:bold 13px Arial,Helvetica,Sans-serif;border:1px solid #6E8492}
.tabs-widget li a:hover,.tabs-widget li a.tabs-widget-current{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-JaKS9VH9GXM/Tj8HvjP8u3I/AAAAAAAACA0/DLUlgkD1NHQ/s1600/tabs-widge-bg.png) right -124px repeat-x;color:#FFF;border:1px solid #E98908;text-decoration:none}
.tabs-widget-content{}
.tabviewsection{margin-top:10px;margin-bottom:10px;}
#crosscol-wrapper{display :none;}
.PopularPosts .item-title{font-weight:bold;padding-bottom:0.2em;text-shadow:0px 1px 0px #fff;}
.PopularPosts .widget-content ul li{padding:0.7em 0;background:none}
.widget-wrap{list-style-type:none;list-style:none;margin:0 0 15px 0;padding:10px;border:1px solid #D7D7D7;background:#F3F3F3}
h3.widgettitle{color:#FFF;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-lJXawuR-nAE/Tj8IK_Va58I/AAAAAAAACBU/IeEKaIjAy2Y/s1600/widget-title-bg.png) right top repeat-x;font:bold 17px/17px Arial,Helvetica,Sans-serif;margin:0 0 10px 0;padding:8px 10px 8px 0;text-transform:uppercase;border:1px solid #6E8492}
div.span-1,div.span-2,div.span-3,div.span-4,div.span-5,div.span-6,div.span-7,div.span-8,div.span-9,div.span-10,div.span-11,div.span-12,div.span-13,div.span-14,div.span-15,div.span-16,div.span-17,div.span-18,div.span-19,div.span-20,div.span-21,div.span-22,div.span-23,div.span-24{float :right;margin-left:10px}
.span-1{width : 30px}.span-2{width : 70px}.span-3{width : 110px}.span-4{width : 150px}.span-5{width : 190px}.span-6{width : 230px}.span-7{width : 270px}.span-8{width : 310px}.span-9{width : 350px}.span-10{width : 390px}.span-11{width : 430px}.span-12{width : 470px}.span-13{width : 510px}.span-14{width : 550px}.span-15{width : 590px}.span-16{width : 630px}.span-17{width : 670px}.span-18{width : 710px}.span-19{width : 750px}.span-20{width : 790px}.span-21{width : 830px}.span-22{width : 870px}.span-23{width : 910px}.span-24,div.span-24{width : 950px;margin:0}input.span-1,textarea.span-1,input.span-2,textarea.span-2,input.span-3,textarea.span-3,input.span-4,textarea.span-4,input.span-5,textarea.span-5,input.span-6,textarea.span-6,input.span-7,textarea.span-7,input.span-8,textarea.span-8,input.span-9,textarea.span-9,input.span-10,textarea.span-10,input.span-11,textarea.span-11,input.span-12,textarea.span-12,input.span-13,textarea.span-13,input.span-14,textarea.span-14,input.span-15,textarea.span-15,input.span-16,textarea.span-16,input.span-17,textarea.span-17,input.span-18,textarea.span-18,input.span-19,textarea.span-19,input.span-20,textarea.span-20,input.span-21,textarea.span-21,input.span-22,textarea.span-22,input.span-23,textarea.span-23,input.span-24,textarea.span-24{border-right-width : 1px!important;border-left-width : 1px!important;padding-right:5px!important;padding-left:5px!important}input.span-1,textarea.span-1{width : 18px!important}input.span-2,textarea.span-2{width : 58px!important}input.span-3,textarea.span-3{width : 98px!important}input.span-4,textarea.span-4{width : 138px!important}input.span-5,textarea.span-5{width : 178px!important}input.span-6,textarea.span-6{width : 218px!important}input.span-7,textarea.span-7{width : 258px!important}input.span-8,textarea.span-8{width : 298px!important}input.span-9,textarea.span-9{width : 338px!important}input.span-10,textarea.span-10{width : 378px!important}input.span-11,textarea.span-11{width : 418px!important}input.span-12,textarea.span-12{width : 458px!important}input.span-13,textarea.span-13{width : 498px!important}input.span-14,textarea.span-14{width : 538px!important}input.span-15,textarea.span-15{width : 578px!important}input.span-16,textarea.span-16{width : 618px!important}input.span-17,textarea.span-17{width : 658px!important}input.span-18,textarea.span-18{width : 698px!important}input.span-19,textarea.span-19{width : 738px!important}input.span-20,textarea.span-20{width : 778px!important}input.span-21,textarea.span-21{width : 818px!important}input.span-22,textarea.span-22{width : 858px!important}input.span-23,textarea.span-23{width : 898px!important}input.span-24,textarea.span-24{width : 938px!important}.last{margin-left:0;padding-left:0}
.last,div.last{margin-left:0}
</style>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<style type='text/css'>
#main-wrapper{padding-top:10px;}
.post-body img {padding:0px;background:transparent;border:none;}
</style>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style type='text/css'>
#main-wrapper{padding-top:10px;}
.post-body img {padding:0px;background:transparent;border:none;}
</style>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta content='مدونة برامج بروف حيث كل ماهو مفيد في عالم التقنيات الجديدة' name='description'/>
  <meta content='برامج,انترنت,اخبار,فيسبوك,فيديو' name='keywords'/>
    <meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
    <meta expr:content='data:blog.url' property='og:url'/>
    <b:else/>
    <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
    <meta expr:content='data:blog.homepageUrl' property='og:url'/>
    </b:if>
    <meta content='ا' property='og:site_name'/>
    <meta content='' property='og:image'/>
    <meta content='757746624288856' property='fb:app_id'/>
    <meta content='albaikimahmed' property='fb:admins'/>
    <meta content='article' property='og:type'/>

<style> #related-posts { float : left; width : 580px; margin-top:20px; margin-left : 5px; margin-bottom:20px; font : 15px arial; margin-bottom:10px;font-weight:bold; } #related-posts .widget { list-style-type : none; margin : 5px 0 5px 0; padding : 0; } #related-posts .widget h2, #related-posts h2 { font-size : 20px; font-weight : normal; margin : 5px 7px 0; padding : 0 0 5px; } #related-posts a { text-decoration : none; } #related-posts a:hover { text-decoration : none; } #related-posts ul { border : medium none; margin : 10px; padding : 0; } #related-posts ul li { display : block; background <img alt='star' height='16' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAMQAAORHHOVSKudfOulrSOp3WOyDZu6QdvCchPGolfO0o/XBs/fNwfjZ0frl3/zy7////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAkAABAALAAAAAAQABAAAAVVICSOZGlCQAosJ6mu7fiyZeKqNKToQGDsM8hBADgUXoGAiqhSvp5QAnQKGIgUhwFUYLCVDFCrKUE1lBavAViFIDlTImbKC5Gm2hB0SlBCBMQiB0UjIQA7' width='16'/>);) no-repeat 0 0; margin : 0; padding-top : 5px; padding-right : 0; padding-bottom : 5px; padding-left : 25px; margin-bottom : 5px; line-height : 2em; border-bottom:1px dotted #cccccc; } </style> <script src='http://related-sources.googlecode.com/files/Related_posts_b.js' type='text/javascript'/>

 </head>

 <body>
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-52571248-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-52370148-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>
 <div id='fb-root'/>
<script>
  window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({
   appId : '757746624288856',
   status : true, // check login status
    cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the  session
   xfbml : true // parse XFBML
  });
 };
  (function() {
  var e = document.createElement('script');
   e.src = document.location.protocol +  '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
  e.async = true;
   document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
  }());
</script> <div id='body-wrapper'><div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

  <!-- skip links for text browsers -->
  <span id='skiplinks' style='display :none;'>
   <a href='#main'>skip to main </a> |
   <a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
  </span>


<div class='span-24'>

<div class='span-16'>
<div class='menu-primary-wrap'>
<b:section class='pagelistmenusblog' id='pagelistmenusblog' showaddelement='no'>
 <b:widget id='PageList14' locked='true' title='اتصل بنا' type='PageList'>
  <b:includable id='main'>
 <div class='widget-content'>
  <ul class='menus menu-primary'>
   <b:loop values='data:links' var='link'>
    <b:if cond='data:link.isCurrentPage'>
     <li class='current_page_item'><a expr:href='data:link.href'><data:link.title/></a></li>
    <b:else/>
     <li><a expr:href='data:link.href'><data:link.title/></a></li>
    </b:if>
   </b:loop>
  </ul>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
 </b:widget>
</b:section>
</div>
</div>

<div class='span-8 last'>
<div class='topsearch'>
<div class='clerfix' id='search'>
  <form action='/search' id='searchform' method='get'> 
    <input id='s' name='q' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Search&quot;;}' onfocus='if (this.value == &quot;Search&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}' type='text' value='Search'/>
    <input class='search-image' src='http://1.bp.blogspot.com/-Ps8SZMjWe8M/Tj8Hvt3dYKI/AAAAAAAACAs/TWwDQJwXHgo/s1600/search.png' title='بحث' type='image'/> 
  </form>
</div>
</div>
</div>

</div>

<div style='clear:both;'/>

  <div id='header-wrapper'>
   <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
    <b:widget id='Header1' locked='true' title='tst (رأس الصفحة)' type='Header'>
     <b:includable id='main'>

 <b:if cond='data:useImage'>
  <b:if cond='data:imagePlacement == &quot;REPLACE&quot;'>
   <!--Show just the image, no text-->
   <div id='header-inner'>
    <a expr:href='data:blog.homepageUrl' style='display : block'>
     <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display : block;padding-right:0px;padding-top:0px;'/>
    </a>
   </div>
  <b:else/>
   <!--
   Show image as background to text. You can't really calculate the width
   reliably in JS because margins are not taken into account by any of
   clientWidth, offsetWidth or scrollWidth, so we don't force a minimum
   width if the user is using shrink to fit.
   This results in a margin-width's worth of pixels being cropped. If the
   user is not using shrink to fit then we expand the header.
   -->
   <div expr:style='&quot;background-image: url(\&quot;&quot; + data:sourceUrl + &quot;\&quot;); &quot;           + &quot;background-position : &quot;           + data:backgroundPositionStyleStr + &quot;; &quot;           + data:widthStyleStr           + &quot;min-height: &quot; + data:height + &quot;px;&quot;           + &quot;_height: &quot; + data:height + &quot;px;&quot;           + &quot;background-repeat: no-repeat; &quot;' id='header-inner'>
    <div class='titlewrapper' style='background: transparent'>
     <h1 class='title' style='background: transparent; border-width : 0px'>
      <b:include name='title'/>
     </h1>
    </div>
    <b:include name='description'/>
   </div>
  </b:if>
 <b:else/>
  <!--No header image -->
  <div id='header-inner'>
   <div class='titlewrapper'>
    <h1 class='title'>
     <b:include name='title'/>
    </h1>
   </div>
   <b:include name='description'/>
  </div>
 </b:if>
</b:includable>
     <b:includable id='description'>
 <div class='descriptionwrapper'>
  <p class='description'><span><data:description/>برامج بروفي</span></p>
 </div>
</b:includable>
     <b:includable id='title'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>
</b:includable>
    </b:widget>
   </b:section>

<b:section class='header' id='header2' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
 <b:widget id='HTML2' locked='false' title='' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
</b:section>
<div style='clear:both;'/>

  </div>
<div style='clear:both;'/>

<div class='span-24'>
<div class='menu-secondary-wrap'>

<ul class='menus menu-secondary'>
<li><a href='http://pramijprof.blogspot.com/'>الرئيسية</a></li>
<li><a href='http://pramijprof.blogspot.com/search/label/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A8'>شرح بالفيديوا</a></li>
<li><a href='http://pramijprof.blogspot.com/search/label/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9'>برامج الحماية </a></li>
<li><a href='http://pramijprof.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF'>اندرويد </a></li>
<li><a href='http://pramijprof.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83'>فيسبوك</a></li>
<li><a href='http://pramijprof.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9'>اخبار التقنية </a></li>
<li><a href='http://pramijprof.blogspot.com/search/label/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9'>برامج مجانية </a></li>
<li><a href='http://pramijprof.blogspot.com/search/label/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%20%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84'>مشاكل وحلول</a></li>

  
</ul>
</div>
</div>
<div style='clear:roth;'/>
<div dir='ltr' style='text-align: left;' trbidi='on'>
<div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'>
<a href='http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=hassaniyaprof' rel="nofollow" target='_blank'><img border='0' src='http://2.bp.blogspot.com/-ew0wFSsUzpM/UKkNQGHt95I/AAAAAAAALfc/1r1tmq0GNEI/s1600/ioM01.png'/></a></div></div>
 
  <div id='content-wrapper'>

   <div id='crosscol-wrapper' style='text-align:center'>
    <b:section class='crosscol' id='crosscol' showaddelement='yes'>
     <b:widget id='HTML7' locked='false' title='' type='HTML'>
      <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
     </b:widget>
     <b:widget id='PageList1' locked='false' title='الصفحات' type='PageList'>
      <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content'>
  <b:if cond='data:mobile'>
   <select expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_select&quot;'>
    <b:loop values='data:links' var='link'>
     <b:if cond='data:link.isCurrentPage'>
      <option expr:value='data:link.href' selected='selected'><data:link.title/></option>
     <b:else/>
      <option expr:value='data:link.href'><data:link.title/></option>
     </b:if>
    </b:loop>
   </select>
   <span class='pagelist-arrow'>&amp;#9660;</span>

  <b:else/>
   <ul>
    <b:loop values='data:links' var='link'>
     <b:if cond='data:link.isCurrentPage'>
      <li class='selected'><a expr:href='data:link.href'><data:link.title/></a></li>
     <b:else/>
      <li><a expr:href='data:link.href'><data:link.title/></a></li>
     </b:if>
    </b:loop>
   </ul>
  </b:if>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
     </b:widget>
    </b:section>
   </div>

   <div id='main-wrapper'>

    <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
     <b:widget id='Blog1' locked='true' title='رسائل المدونة الإلكترونية' type='Blog'>
      <b:includable id='main' var='top'>
 <!-- posts -->
 <div class='blog-posts hfeed'>

  <b:include data='top' name='status-message'/>

  <data:defaultAdStart/>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <b:if cond='data:post.dateHeader'>
    <h2 class='date-header'><data:post.dateHeader/></h2>
   </b:if>
   <b:include data='post' name='post'/>
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
    <b:include data='post' name='comments'/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <b:include data='post' name='comments'/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:post.includeAd'>
    <b:if cond='data:post.isFirstPost'>
     <data:defaultAdEnd/>
    <b:else/>
     <data:adEnd/>
    </b:if>
    <div class='inline-ad'>
     <data:adCode/>
    </div>
    <data:adStart/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:post.trackLatency'>
    <data:post.latencyJs/>
   </b:if>
  </b:loop>
  <data:adEnd/>
 </div>
 
 <b:if cond='data:top.showStars'>
  <script src='http://www.google.com/jsapi' type='text/javascript'/>
  <script type='text/javascript'>
   google.load(&quot;annotations&quot;, &quot;1&quot;, {&quot;locale&quot;: &quot;<data:top.languageCode/>&quot;});
   function initialize() {
    google.annotations.setApplicationId(<data:top.blogspotReviews/>);
    google.annotations.createAll();
    google.annotations.fetch();
   }
   google.setOnLoadCallback(initialize);
  </script>
 </b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
 <!-- navigation -->
 <b:include name='nextprev'/>

<!--Page Navigation Starts-->
<script type='text/javascript'>
var home_page=&quot;/&quot;;
var urlactivepage=location.href;
var postperpage=4;
var numshowpage=4;
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('5 G;5 i;5 b;5 n;1f();x 1g(15){5 6=\'\';H=I(K/2);3(H==K-H){K=H*2+1}J=b-H;3(J<1)J=1;o=I(15/j)+1;3(o-1==15/j)o=o-1;L=J+K-1;3(L>o)L=o;6+="<4 e=\'1y\'>1z "+b+\' 1A \'+o+"</4>";5 16=I(b)-1;3(b>1){3(b==2){3(i=="w"){6+=\'<4 e="1B"><a f="\'+y+\'">\'+M+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 e="k"><a f="/r/s/\'+n+\'?&7-l=\'+j+\'">\'+M+\'</a></4>\'}}c{3(i=="w"){6+=\'<4 e="k"><a f="#" z="N(\'+16+\');A B">\'+M+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 e="k"><a f="#" z="O(\'+16+\');A B">\'+M+\'</a></4>\'}}}1h(5 g=J;g<=L;g++){3(b==g){6+=\'<4 e="1C">\'+g+\'</4>\'}c 3(g==1){3(i=="w"){6+=\'<4 e="k"><a f="\'+y+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 e="k"><a f="/r/s/\'+n+\'?&7-l=\'+j+\'">1</a></4>\'}}c{3(i=="w"){6+=\'<4 e="k"><a f="#" z="N(\'+g+\');A B">\'+g+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 e="k"><a f="#" z="O(\'+g+\');A B">\'+g+\'</a></4>\'}}}5 17=I(b)+1;3(b<o){3(i=="w"){6+=\'<4 e="k"><a f="#" z="N(\'+17+\');A B">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 e="k"><a f="#" z="O(\'+17+\');A B">\'+1i+\'</a></4>\'}}5 C=u.1D("C");5 18=u.1E("1F-1G");1h(5 p=0;p<C.P;p++){C[p].1j=6}3(C&&C.P>0){6=\'\'}3(18){18.1j=6}}x 1a(Q){5 R=Q.R;5 1k=I(R.1H$1I.$t,10);1g(1k)}x 1f(){5 d=m;3(d.9("/r/s/")!=-1){3(d.9("?S-7")!=-1){n=d.D(d.9("/r/s/")+14,d.9("?S-7"))}c{n=d.D(d.9("/r/s/")+14,d.9("?&7"))}}3(d.9("?q=")==-1&&d.9(".6")==-1){3(d.9("/r/s/")==-1){i="w";3(m.9("#E=")!=-1){b=m.D(m.9("#E=")+8,m.P)}c{b=1}u.1l("<h T=\\""+y+"U/V/W?7-l=1&X=Y-Z-h&11=1a\\"><\\/h>")}c{i="s";3(d.9("&7-l=")==-1){j=1J}3(m.9("#E=")!=-1){b=m.D(m.9("#E=")+8,m.P)}c{b=1}u.1l(\'<h T="\'+y+\'U/V/W/-/\'+n+\'?X=Y-Z-h&11=1a&7-l=1" ><\\/h>\')}}}x N(F){12=(F-1)*j;G=F;5 13=u.1m(\'1n\')[0];5 v=u.1o(\'h\');v.1p=\'1q/1r\';v.1s("T",y+"U/V/W?1t-1u="+12+"&7-l=1&X=Y-Z-h&11=1b");13.1v(v)}x O(F){12=(F-1)*j;G=F;5 13=u.1m(\'1n\')[0];5 v=u.1o(\'h\');v.1p=\'1q/1r\';v.1s("T",y+"U/V/W/-/"+n+"?1t-1u="+12+"&7-l=1&X=Y-Z-h&11=1b");13.1v(v)}x 1b(Q){1c=Q.R.1K[0];5 1w=1c.1x.$t.D(0,19)+1c.1x.$t.D(1L,1M);5 1d=1N(1w);3(i=="w"){5 1e="/r?S-7="+1d+"&7-l="+j+"#E="+G}c{5 1e="/r/s/"+n+"?S-7="+1d+"&7-l="+j+"#E="+G}1O.f=1e}',62,113,'|||if|span|var|html|max||indexOf||nomerhal|else|thisUrl|class|href|jj|script|jenis|postperpage|showpageNum|results|urlactivepage|lblname1|maksimal|||search|label||document|newInclude|page|function|home_page|onclick|return|false|pageArea|substring|PageNo|num
page|nopage|nomerkiri|parseInt|mulai|numshowpage|akhir|upPageWord|redirectpage|redirectlabel|length|root|feed|updated|src|feeds|posts|summary|alt|json|in||callback|jsonstart|nBody||banyakdata|prevnomer|nextnomer|blogPager||hitungtotaldata|finddatepost|post|timestamp|alamat|halamanblogger|loophalaman|for|downPageWord|innerHTML|totaldata|write|getElementsByTagName|head|createElement|type|text|javascript|setAttribute|start|index|appendChild|timestamp1|published|showpageOf|Page|of|showpage|showpagePoint|getElementsByName|getElementById|blog|pager|openSearch|totalResults|20|entry|23|29|encodeURIComponent|location'.split('|'),0,{}))

//]]>
</script>
<!--Page Navigation Ends -->
</b:if>
</b:if>

</b:includable>
      <b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>
 <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:backlink.adminClass'>
  <a expr:href='data:backlink.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteBacklinkMsg'>
   <img src='http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif'/>
  </a>
 </span>
</b:includable>
      <b:includable id='backlinks' var='post'>
 <a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>
 <b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>
  <dl class='comments-block' id='comments-block'>
   <b:loop values='data:post.backlinks' var='backlink'>
    <div class='collapsed-backlink backlink-control'>
     <dt class='comment-title'>
      <span class='backlink-toggle-zippy'> </span>
      <a expr:href='data:backlink.url' rel='nofollow'><data:backlink.title/></a>
      <b:include data='backlink' name='backlinkDeleteIcon'/>
     </dt>
     <dd class='comment-body collapseable'>
      <data:backlink.snippet/>
     </dd>
     <dd class='comment-footer collapseable'>
      <span class='comment-author'><data:post.authorLabel/> <data:backlink.author/></span>
      <span class='comment-timestamp'><data:post.timestampLabel/> <data:backlink.timestamp/></span>
     </dd>
    </div>
   </b:loop>
  </dl>
 </b:if>
 <p class='comment-footer'>
  <a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-create-link&quot;' rel="nofollow" target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a>
 </p>
</b:includable>
      <b:includable id='comment-form' var='post'>
 <div id='comment-form'>
  <a name='comment-form'/>
  <h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>
  <p><data:blogCommentMessage/></p>
<img border='10' src='http://www2.0zz0.com/2014/07/13/17/459365543.gif'/>

  <data:blogTeamBlogMessage/>
  <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
  <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='580'/>
  <data:post.friendConnectJs/>
  <data:post.cmtfpIframe/>
  <script type='text/javascript'>
   BLOG_CMT_createIframe('<data:post.appRpcRelayPath/>', '<data:post.communityId/>');
  </script>
 </div>
</b:includable>
      <b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
 <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:comment.adminClass'>
  <a expr:href='data:comment.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteCommentMsg'>
   <img src='http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif'/>
  </a>
 </span>
</b:includable>
      <b:includable id='comment_count_picker' var='post'>
 <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
  <span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-post-url='data:post.url' expr:data-url='data:post.canonicalUrl'>
  </span>
 <b:else/>
  <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
   <data:post.commentLabelFull/>:
  </a>
 </b:if>
</b:includable>
      <b:includable id='comment_picker' var='post'>
 <b:if cond='data:post.forceIframeComments'>
  <b:include data='post' name='iframe_comments'/>
  <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
   <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
  <b:else/>
   <b:include data='post' name='comments'/>
  </b:if>
 <b:else/>
  <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
   <b:include data='post' name='iframe_comments'/>
  <b:else/>
   <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
    <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
   <b:else/>
    <b:include data='post' name='comments'/>
   </b:if>
  </b:if>
 </b:if>
</b:includable>
      <b:includable id='comments' var='post'>
 <div class='comments' id='comments'>
 
  <a name='comments'/>
  <b:if cond='data:post.allowComments'>
   <h4>
    <b:if cond='data:post.numComments == 1'>
     1 <data:commentLabel/>:
    <b:else/>
     <data:post.numComments/> <data:commentLabelPlural/>:
    </b:if>
   </h4>

   <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
    <span class='paging-control-container'>
     <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>
      
     <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>
      
     <data:post.commentRangeText/>
      
     <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>
      
     <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>
    </span>
   </b:if>

<div id='comments-block3'>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>

<div id='comment-header'>
<div expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>

<div id='comment-profile-image'>
<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
<data:comment.authorAvatarImage/>
</b:if>
</div>

<div id='comment-name-url'>
<a expr:name='data:comment.anchorName'/>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a class='comments-autor-name' expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<a class='comments-autor-name'> <data:comment.author/></a>
</b:if>
<a class='says'>يقول :</a>
</div>

<div id='comment-date'>
<span class='comment-timestamp'>
<a class='comment-permalink'><data:comment.timestamp/></a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>

<a expr:href='data:post.url + &quot;#comment-post-message&quot;' style='background-color:#eeeeee;border:1px solid #cccccc;color:#000000;text-decoration:none;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;padding:3px 10px;position :absolute;bottom:10px;right:12px;'>تعليق</a>

</div>

<div id='comment-body'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<div style='clear:both;'/>
<p class='comment-body' style='padding-left:10px;'><data:comment.body/></p>
</b:if>
</div>

</div>
</div>

</b:loop>
</div>

   <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
    <span class='paging-control-container'>
     <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'>
      <data:post.oldestLinkText/>
     </a>
     <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'>
      <data:post.olderLinkText/>
     </a>
      
     <data:post.commentRangeText/>
      
     <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'>
      <data:post.newerLinkText/>
     </a>
     <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'>
      <data:post.newestLinkText/>
     </a>
    </span>
   </b:if>

   <p class='comment-footer'>
    <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
     <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
      <b:include data='post' name='comment-form'/>
     <b:else/>
      <data:post.noNewCommentsText/>
     </b:if>
    <b:else/>
     <b:if cond='data:post.allowComments'>
      <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
     </b:if>
    </b:if>

   </p>
  </b:if>

  <div id='backlinks-container'>
  <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
    <b:if cond='data:post.showBacklinks'>
     <b:include data='post' name='backlinks'/>
    </b:if>
  </div>
  </div>
 </div>
</b:includable>
      <b:includable id='feedLinks'>
 <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> <!-- Blog feed links -->
  <b:if cond='data:feedLinks'>
   <div class='blog-feeds'>
    <b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>
   </div>
  </b:if>

  <b:else/> <!--Post feed links -->
  <div class='post-feeds'>
   <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:if cond='data:post.allowComments'>
     <b:if cond='data:post.feedLinks'>
      <b:include data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>
     </b:if>
    </b:if>
   </b:loop>
  </div>
 </b:if>
</b:includable>
      <b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
 <div class='feed-links'>
 <data:feedLinksMsg/>
 <b:loop values='data:links' var='f'>
   <a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' rel="nofollow" target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
 </b:loop>
 </div>
</b:includable>
      <b:includable id='iframe_comments' var='post'>

 <b:if cond='data:post.allowIframeComments'>
  <script expr:src='data:post.iframeCommentSrc' type='text/javascript'/>
  <div class='cmt_iframe_holder'/>

  <b:if cond='data:post.embedCommentForm == &quot;false&quot;'>
   <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
  </b:if>
 </b:if>
</b:includable>
      <b:includable id='mobile-index-post' var='post'>
 <b:if cond='data:post.dateHeader'>
  <div class='mobile-index-date'>
   <div class='date-header'>
    <span><data:post.dateHeader/></span>
   </div>
  </div>
 </b:if>

 <div class='mobile-post-outer'>
  <div class='mobile-index-title-outer'>
   <h3 class='mobile-index-title entry-title'>
    <a href='javascript:void(0)'><data:post.title/></a>
   </h3>
  </div>

  <div>
   <div class='mobile-index-arrow'>
    <a href='javascript:void(0)'>&amp;rsaquo;</a>
   </div>

   <div class='mobile-post-contents'>
    <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
     <div class='mobile-index-thumbnail'>
      <div class='Image'>
       <img expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>
      </div>
     </div>
    </b:if>

    <div class='post-body'>
     <b:if cond='data:post.snippet'><data:post.snippet/></b:if>
    </div>
   </div>
   <div style='clear: both;'/>
  </div>

  <div class='mobile-index-comment'>
   <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
    <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
     <b:if cond='data:post.allowComments'>
      <b:if cond='data:post.numComments != 0'>
       <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
      </b:if>
     </b:if>
    </b:if>
   </b:if>
  </div>
 </div>
</b:includable>
      <b:includable id='mobile-main' var='top'>
  <!-- posts -->
  <div class='blog-posts hfeed'>

   <b:include data='top' name='status-message'/>

   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
     <b:include data='post' name='mobile-index-post'/>
    </b:loop>
   <b:else/>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
     <b:include data='post' name='mobile-post'/>
    </b:loop>
   </b:if>
  </div>

  <b:include name='mobile-nextprev'/>
</b:includable>
      <b:includable id='mobile-nextprev'>
 <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
  <b:if cond='data:newerPageUrl'>
   <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-newer-link'>
   <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
   </div>
  </b:if>

  <b:if cond='data:olderPageUrl'>
   <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-older-link'>
   <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
   </div>
  </b:if>

  <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-home-link'>
  <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
  </div>

  <div class='mobile-desktop-link'>
   <a class='home-link' expr:href='data:desktopLinkUrl'><data:desktopLinkMsg/></a>
  </div>

 </div>
 <div class='clear'/>
</b:includable>
      <b:includable id='mobile-post' var='post'>
 <div class='date-outer'>
  <b:if cond='data:post.dateHeader'>
   <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
  </b:if>
  <div class='date-posts'>
   <div class='post-outer'>

    <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BlogPosting'>
     <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
      <meta expr:content='data:post.thumbnailUrl' itemprop='image_url'/>
     </b:if>

     <a expr:name='data:post.id'/>
     <b:if cond='data:post.title'>
      <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
       <b:if cond='data:post.link'>
        <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
       <b:else/>
        <b:if cond='data:post.url'>
         <b:if cond='data:blog.url != data:post.url'>
          <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
         <b:else/>
          <data:post.title/>
         </b:if>
        <b:else/>
         <data:post.title/>
        </b:if>
       </b:if>
      </h3>
     </b:if>

     <div class='post-header'>
      <div class='post-header-line-1'/>
     </div>

     <div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id' itemprop='articleBody'>

     

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>


<data:post.body/>  <script type='text/javascript'>
  var obj0=document.getElementById(&quot;aim1<data:post.id/>&quot;);
  var obj1=document.getElementById(&quot;aim2<data:post.id/>&quot;);
  var s=obj1.innerHTML;
  var r=s.search(/\x3C!-- adsense --\x3E/igm);
  if(r&gt;0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+16);}
  </script><font size='0'><a href=' http://www.siege--auto.org '>siege auto</a></font>

    </b:if>

 
      <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
     </div>

     <div class='post-footer'>

      <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>

       <span class='post-author vcard'>
        <b:if cond='data:top.showAuthor'>
         <b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
          <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
           <meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
           <meta expr:content='data:blog.blogId' itemprop='articleBody/aiaBlogId'/>
           <meta expr:content='data:post.id' itemprop='articleBody/aiaPostId'/>
           <a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
            <span itemprop='name'><data:post.author/></span>
           </a>
          </span>
         <b:else/>
          <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
           <meta expr:content='data:blog.blogId' itemprop='articleBody/aiaBlogId'/>
           <meta expr:content='data:post.id' itemprop='articleBody/aiaPostId'/>
           <span itemprop='name'><data:post.author/></span>
          </span>
         </b:if>
        </b:if>
       </span>

       <span class='post-timestamp'>
        <b:if cond='data:top.showTimestamp'>
         <data:top.timestampLabel/>
         <b:if cond='data:post.url'>
          <meta expr:content='data:post.url' itemprop='url'/>
          <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'><data:post.timestamp/></abbr></a>
         </b:if>
        </b:if>
       </span>

       <span class='post-comment-link'>
        <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
         <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
          <b:if cond='data:post.allowComments'>
           <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
            <data:post.commentLabelFull/>:
           </a>
          </b:if>
         </b:if>
        </b:if>
       </span>
      </div>

      <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
       <b:if cond='data:top.showMobileShare'>
        <div class='mobile-link-button goog-inline-block' id='mobile-share-button'>
         <a href='javascript:void(0);'><data:shareMsg/></a>
        </div>
       </b:if>
       <b:if cond='data:top.showDummy'>
        <div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div>
       </b:if>
      </div>

     </div>
    </div>

    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
     <b:include data='post' name='comment_picker'/>
    </b:if>
    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
     <b:include data='post' name='comment_picker'/>
    </b:if>
   </div>
  </div>
 </div>
</b:includable>
      <b:includable id='nextprev'>
 <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
  <b:if cond='data:newerPageUrl'>
   <span id='blog-pager-newer-link'>
   <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
   </span>
  </b:if>

  <b:if cond='data:olderPageUrl'>
   <span id='blog-pager-older-link'>
   <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
   </span>
  </b:if>

  <b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
   <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
   <b:else/>
   <b:if cond='data:newerPageUrl'>
    <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
   </b:if>
  </b:if>

 </div>
 <div class='clear'/>
</b:includable>
      <b:includable id='post' var='post'>
<div class='wrapfullpost'>
 <div class='post hentry'>
  <a expr:name='data:post.id'/>
  <b:if cond='data:post.title'>
   <h3 class='post-title entry-title'>
   <b:if cond='data:post.link'>
    <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
   <b:else/>
    <b:if cond='data:post.url'>
     <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
    <b:else/>
     <data:post.title/>
    </b:if>
   </b:if>
   </h3>
  </b:if>

  <div class='post-header-line-1'/>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<div class='postmeta-primary'>
<span class='meta_date'><data:post.timestamp/></span>
 &amp;nbsp;<span class='meta_author'><data:post.author/></span>
 &amp;nbsp;<span class='meta_comments'><b:if cond='data:post.allowComments'><a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 0'>لا يوجد 
</b:if><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 comment</b:if><b:if cond='data:post.numComments &gt;= 2'><data:post.numComments/> comments</b:if></a></b:if></span> 
</div>
</b:if>

  <div class='post-body entry-content'>

<p>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>


    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

</b:if>

<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div>

<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);</script>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
 <div style='float:right;'>
<script asyncsrc='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'/>
<!-- 90\728 -->
<ins class='adsbygoogle' data-ad-client='ca-pub-6193341910891854' data-ad-slot='3129619521' style='display:inline-block;width:300px;height:250px'/>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><div style='float:left;'>
</div></b:if><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><data:post.body/></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<div class='alwan-share' style='width: 600px; height: 86px;padding: 7px;background: #f3f3f3; border-bottom: 1px solid #d2d2d2; border-top: 1px solid #d2d2d2;'>
<div style='width: 250px;height: 74px;padding: 6px;background: white;border: 1px solid #EBEBEB; float:right; text-align: center;'>
<div class='fb-like-box'>
هل أعجبك الموضوع شارك بتعليق ؟
<iframe allowTransparency='true' expr:src='&quot;http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=230&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&quot;' frameborder='0' scrolling='no' style='border:none; overflow:hidden; width:230px; height:40px;'/>
</div></div><div align='left'>
<div style='float:left;padding:5px 5px 5px 0;'>
<a expr:share_url='data:post.url' href='http://www.facebook.com/sharer.php' name='fb_share' type='box_count'>Share</a><script src='http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share' type='text/javascript'/>
</div>
<div class='g-plus' data-action='share' data-annotation='vertical-bubble' data-height='60'/>
<a class='twitter-share-button' data-count='vertical' data-lang='ar' data-related='anywhereTheJavascriptAPI' data-via='elbaikim' href='https://twitter.com/share'>Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&quot;https://platform.twitter.com/widgets.js&quot;;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,&quot;script&quot;,&quot;twitter-wjs&quot;);</script>
<div id='plusone-div'/></div>
</div></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'><data:post.body/>
</b:if></p>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div><script src='http://connect.facebook.net/ar_AR/all.js#xfbml=1'/>
<fb:comments expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title' expr:xid='data:post.id' migrated='1' width='600'/>
</div>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='postmeta-secondary'>
<span class='meta_categories'>Posted in: <b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>, </b:if></b:loop></b:if></span>
</div>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div class='readmore-wrap'>
<a class='readmore' expr:href='data:post.url'>اقرء المزيد</a>
</div>
</b:if>
</b:if>


   <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
  </div>
 
  <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
   <div class='jump-link'>
    <a expr:href='data:post.url + &quot;#more&quot;'><data:post.jumpText/></a> 
   </div>
  </b:if>


  <div class='post-footer'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div class='mblautbox'>
  <div id='mblrib'>
  </div>
  
  <div style='clear: both;'>
  </div>
  </div>
  </b:if>
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'/>
<!-- Related Posts with Thumbnails Code Start-->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<h3 style='color: rgb(94, 94, 94); font: 16px droidkufi-bold; padding: 0; margin: 0 0 8px 0;'><b>مواضيع تهمك</b></h3>

<div id='related-posts'>

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=7&quot;' type='text/javascript'/></b:if></b:loop><a href='http://www.bloggerplugins.org/2009/08/related-posts-thumbnails-blogger-widget.html' style='display:none;'>Related Posts with thumbnails for blogger</a><a href='http://www.bloggerplugins.org/' style='display:none;'>blogger tutorials</a>

<script type='text/javascript'>

var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;

var maxresults=7;

var relatedpoststitle=&quot;ربما تفيد من هذه المواضيع كذلك :&quot;;

removeRelatedDuplicates_thumbs();

printRelatedLabels_thumbs();

</script>

</div><div style='clear:both'/>

</b:if>

<!-- Related Posts with Thumbnails Code End-->
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'/>
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'/></div>
</div>
</div>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!-- navigation -->
<b:include name='nextprev'/>
</b:if>

</b:includable>
      <b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
 <b:if cond='data:post.editUrl'>
  <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>
   <a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>
    <img alt='' class='icon-action' height='18' src='http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
   </a>
  </span>
 </b:if>
</b:includable>
      <b:includable id='shareButtons' var='post'>
 <b:if cond='data:post.sharePostUrl'>
   <a class='share-button sb-email' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;rel="nofollow" target=email&quot;' expr:title='data:top.emailThisMsg' rel="nofollow" target='_blank'>
    <span class='share-button-link-text'><data:top.emailThisMsg/></span></a>
   <a class='share-button sb-blog' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;rel="nofollow" target=blog&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=270,width=475\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.blogThisMsg' rel="nofollow" target='_blank'>
    <span class='share-button-link-text'><data:top.blogThisMsg/></span></a>
   <a class='share-button sb-twitter' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;rel="nofollow" target=twitter&quot;' expr:title='data:top.shareToTwitterMsg' rel="nofollow" target='_blank'>
    <span class='share-button-link-text'><data:top.shareToTwitterMsg/></span></a>
   <a class='share-button sb-facebook' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;rel="nofollow" target=facebook&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=430,width=640\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.shareToFacebookMsg' rel="nofollow" target='_blank'>
    <span class='share-button-link-text'><data:top.shareToFacebookMsg/></span></a>
   <a class='share-button sb-buzz' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;rel="nofollow" target=buzz&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=415,width=690\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.shareToBuzzMsg' rel="nofollow" target='_blank'>
    <span class='share-button-link-text'><data:top.shareToBuzzMsg/></span></a>
 </b:if>
</b:includable>
      <b:includable id='status-message'>
 <b:if cond='data:navMessage'>
 <div class='status-msg-wrap'>
  <div class='status-msg-body'>
   <data:navMessage/>
  </div>
  <div class='status-msg-border'>
   <div class='status-msg-bg'>
    <div class='status-msg-hidden'><data:navMessage/></div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div style='clear: both;'/>
 </b:if>
</b:includable>
      <b:includable id='threaded-comment-form' var='post'>
 <div class='comment-form'>
  <a name='comment-form'/>
  <b:if cond='data:mobile'>
   <p><data:blogCommentMessage/></p>
<img border='0' src=''/>

   <data:blogTeamBlogMessage/>
   <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
   <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
  <b:else/>
   <p><data:blogCommentMessage/></p>
<img border='0' src='صورة'/>

   <data:blogTeamBlogMessage/>
   <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
   <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
  </b:if>
  <data:post.friendConnectJs/>
  <data:post.cmtfpIframe/>
  <script type='text/javascript'>
   BLOG_CMT_createIframe('<data:post.appRpcRelayPath/>', '<data:post.communityId/>');
  </script>
 </div>
</b:includable>
      <b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>
 <script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>

 <script type='text/javascript'>
  (function() {
   var items = <data:post.commentJso/>;
   var msgs = <data:post.commentMsgs/>;
   var config = <data:post.commentConfig/>;

// <![CDATA[
   var cursor = null;
   if (items && items.length > 0) {
    cursor = parseInt(items[items.length - 1].timestamp) + 1;
   }

   var bodyFromEntry = function(entry) {
    if (entry.gd$extendedProperty) {
     for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
      if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.contentRemoved') {
       return '<span class="deleted-comment">' + entry.content.$t + '</span>';
      }
     }
    }
    return entry.content.$t;
   }

   var parse = function(data) {
    cursor = null;
    var comments = [];
    if (data && data.feed && data.feed.entry) {
     for (var i = 0, entry; entry = data.feed.entry[i]; i++) {
      var comment = {};
      // comment ID, parsed out of the original id format
      var id = /blog-(\d+).post-(\d+)/.exec(entry.id.$t);
      comment.id = id ? id[2] : null;
      comment.body = bodyFromEntry(entry);
      comment.timestamp = Date.parse(entry.published.$t) + '';
      if (entry.author && entry.author.constructor === Array) {
       var auth = entry.author[0];
       if (auth) {
        comment.author = {
         name: (auth.name ? auth.name.$t : undefined),
         profileUrl: (auth.uri ? auth.uri.$t : undefined),
         avatarUrl: (auth.gd$image ? auth.gd$image.src : undefined)
        };
       }
      }
      if (entry.link) {
       if (entry.link[2]) {
        comment.link = comment.permalink = entry.link[2].href;
       }
       if (entry.link[3]) {
        var pid = /.*comments\/default\/(\d+)\?.*/.exec(entry.link[3].href);
        if (pid && pid[1]) {
         comment.parentId = pid[1];
        }
       }
      }
      comment.deleteclass = 'item-control blog-admin';
      if (entry.gd$extendedProperty) {
       for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
        if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.itemClass') {
         comment.deleteclass += ' ' + entry.gd$extendedProperty[k].value;
        } else if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.displayTime') {
         comment.displayTime = entry.gd$extendedProperty[k].value;
        }
       }
      }
      comments.push(comment);
     }
    }
    return comments;
   };

   var paginator = function(callback) {
    if (hasMore()) {
     var url = config.feed + '?alt=json&v=2&orderby=published&reverse=false&max-results=50';
     if (cursor) {
      url += '&published-min=' + new Date(cursor).toISOString();
     }
     window.bloggercomments = function(data) {
      var parsed = parse(data);
      cursor = parsed.length < 50 ? null
        : parseInt(parsed[parsed.length - 1].timestamp) + 1
      callback(parsed);
      window.bloggercomments = null;
     }
     url += '&callback=bloggercomments';
     var script = document.createElement('script');
     script.type = 'text/javascript';
     script.src = url;
     document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
    }
   };
   var hasMore = function() {
    return !!cursor;
   };
   var getMeta = function(key, comment) {
    if ('iswriter' == key) {
     var matches = !!comment.author
       && comment.author.name == config.authorName
       && comment.author.profileUrl == config.authorUrl;
     return matches ? 'true' : '';
    } else if ('deletelink' == key) {
     return config.baseUri + '/delete-comment.g?blogID='
        + config.blogId + '&postID=' + comment.id;
    } else if ('deleteclass' == key) {
     return comment.deleteclass;
    }
    return '';
   };

   var replybox = null;
   var replyUrlParts = null;
   var replyParent = undefined;

   var onReply = function(commentId, domId) {
    if (replybox == null) {
     // lazily cache replybox, and adjust to suit this style:
     replybox = document.getElementById('comment-editor');
     if (replybox != null) {
      replybox.height = '250px';
      replybox.style.display = 'block';
      replyUrlParts = replybox.src.split('#');
     }
    }
    if (replybox && (commentId !== replyParent)) {
     document.getElementById(domId).insertBefore(replybox, null);
     replybox.src = replyUrlParts[0]
       + (commentId ? '&parentID=' + commentId : '')
       + '#' + replyUrlParts[1];
     replyParent = commentId;
    }
   };

   var hash = (window.location.hash || '#').substring(1);
   var startThread, targetComment;
   if (/^comment-form_/.test(hash)) {
    startThread = hash.substring('comment-form_'.length);
   } else if (/^c[0-9]+$/.test(hash)) {
    targetComment = hash.substring(1);
   }

   // Configure commenting API:
   var configJso = {
    'maxDepth': config.maxThreadDepth
   };
   var provider = {
    'id': config.postId,
    'data': items,
    'loadNext': paginator,
    'hasMore': hasMore,
    'getMeta': getMeta,
    'onReply': onReply,
    'rendered': true,
    'initComment': targetComment,
    'initReplyThread': startThread,
    'config': configJso,
    'messages': msgs
   };

   var render = function() {
    if (window.goog && window.goog.comments) {
     var holder = document.getElementById('comment-holder');
     window.goog.comments.render(holder, provider);
    }
   };

   // render now, or queue to render when library loads:
   if (window.goog && window.goog.comments) {
    render();
   } else {
    window.goog = window.goog || {};
    window.goog.comments = window.goog.comments || {};
    window.goog.comments.loadQueue = window.goog.comments.loadQueue || [];
    window.goog.comments.loadQueue.push(render);
   }
  })();
// ]]>
 </script>
</b:includable>
      <b:includable id='threaded_comments' var='post'>
 <div class='comments' id='comments'>
 
 
  <a name='comments'/>
  <h4><data:post.commentLabelFull/>:</h4>

  <div class='comments-content'>
   <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
    <b:include data='post' name='threaded_comment_js'/>
   </b:if>
   <div id='comment-holder'>
     <data:post.commentHtml/>
   </div>
  </div>

  <p class='comment-footer'>
   <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
    <b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
   <b:else/>
    <data:post.noNewCommentsText/>
   </b:if>
  </p>

  <b:if cond='data:showCmtPopup'>
   <div id='comment-popup'>
    <iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
    </iframe>
   </div>
  </b:if>

  <div id='backlinks-container'>
  <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
    <b:if cond='data:post.showBacklinks'>
     <b:include data='post' name='backlinks'/>
    </b:if>
  </div>
  </div>
 </div>
</b:includable>
     </b:widget>
     <b:widget id='HTML8' locked='false' title='' type='HTML'>
      <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
     </b:widget>
     <b:widget id='HTML15' locked='false' title='' type='HTML'>
      <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
     </b:widget>
     <b:widget id='HTML17' locked='false' title='' type='HTML'>
      <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
     </b:widget>
     <b:widget id='HTML16' locked='false' title='Disqus for TH3 PROFessional' type='HTML'>
      <b:includable id='main'>
      <script type='text/javascript'>
        var disqus_shortname = 'th3professional';
        var disqus_blogger_current_url = &quot;<data:blog.canonicalUrl/>&quot;;
        if (!disqus_blogger_current_url.length) {
          disqus_blogger_current_url = &quot;<data:blog.url/>&quot;;
        }
        var disqus_blogger_homepage_url = &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;;
        var disqus_blogger_canonical_homepage_url = &quot;<data:blog.canonicalHomepageUrl/>&quot;;
      </script>
      <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
        <style type='text/css'>
          #comments {display:none;}
        </style>
        <script type='text/javascript'>
          (function() {
            var bloggerjs = document.createElement('script');
            bloggerjs.type = 'text/javascript';
            bloggerjs.async = true;
            bloggerjs.src = 'http://'+disqus_shortname+'.disqus.com/blogger_item.js';
            (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(bloggerjs);
          })();
        </script>
      </b:if>
        <style type='text/css'>
          .post-comment-link { visibility: hidden; }
        </style>
        <script type='text/javascript'>
        (function() {
          var bloggerjs = document.createElement('script');
          bloggerjs.type = 'text/javascript';
          bloggerjs.async = true;
          bloggerjs.src = 'http://'+disqus_shortname+'.disqus.com/blogger_index.js';
          (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(bloggerjs);
        })();
        </script>
    </b:includable>
     </b:widget>
    </b:section>
   </div>

   <div id='rsidebar-wrapper'>

<div class='social-connect-widget' style='margin-top:0px;margin-bottom:10px;'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;'><img alt='RSS Feed' src='http://1.bp.blogspot.com/-zkFi9AK3ja0/Tj8X-o796FI/AAAAAAAACNM/PwFhKyNEl14/s1600/social-connect-rss.png' title='RSS Feed'/></a><a expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;'>اشترك عبر RSS feed</a>
</div>
            
<div class='social-connect-widget' style='margin-bottom:10px;'>
<a href='http://twitter.com/USERNAME'><img alt='Follow Us on Twitter!' src='http://3.bp.blogspot.com/-C_px-CYappU/Tj8X-q235AI/AAAAAAAACNU/jtJ0Oo-HHGk/s1600/social-connect-twitter.png' title='تا بعني على twitter'/></a><a href='http://twitter.com/USERNAME'>تابعنا على تويتر </a>
</div>

<div class='social-connect-widget' style='margin-bottom:10px;'>
<a href=''><img alt='Be Our Fan!' src='http://4.bp.blogspot.com/-ILGHj5RjnRo/Tj8X-aGZiHI/AAAAAAAACNE/ZFq5TdCGhTo/s1600/social-connect-facebook.png' title='تابعنا'/></a><a href='https://www.facebook.com/profhassania?ref=hl'>تواصل عبر facebook</a>
</div>

<div style='clear:both;'/>


<div class='widget-wrap'>
<div class='addthis_toolbox'>  
<div class='custom_images'>
<a class='addthis_button_twitter'><img alt='Twitter' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/-TUTjx0Yc0FY/TXSLKPiLRbI/AAAAAAAAA3U/nI4HkE091Lk/s1600/twitter.png' width='32'/></a>
<a class='addthis_button_delicious'><img alt='Delicious' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/-UWnmf5jmYYo/TXSJ0fF4OUI/AAAAAAAAA2k/1dfI5Vp6XkE/s1600/delicious.png' width='32'/></a>
<a class='addthis_button_facebook'><img alt='Facebook' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/-GpYwvZxzuzU/TXSJ0qKwUlI/AAAAAAAAA20/UiLh_RsGsqY/s1600/facebook.png' width='32'/></a>
<a class='addthis_button_digg'><img alt='Digg' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/-JVB0CPHCL1E/TXSJ0ceJsgI/AAAAAAAAA2s/kpyRlPsGJek/s1600/digg.png' width='32'/></a>
<a class='addthis_button_stumbleupon'><img alt='Stumbleupon' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-7-xCrO8HzH8/TXSLJ2054hI/AAAAAAAAA3M/lV4L-SpptZ0/s1600/stumbleupon.png' width='32'/></a>
<a class='addthis_button_favorites'><img alt='Favorites' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/-le322tlJxbk/TXSJ0tmqaiI/AAAAAAAAA28/qDly1cnZiIk/s1600/favorites.png' width='32'/></a>
<a class='addthis_button_more'><img alt='More' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/-DqjDPRVJc5g/TXSJ04YfobI/AAAAAAAAA3E/7HVFTgWb1dE/s1600/more.png' width='32'/></a>
</div>
<script src='http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js' type='text/javascript'/>
</div>
</div>
<div style='clear:both;'/>
<div class='fb-like-box' data-colorscheme='dark' data-header='true' data-href='https://www.facebook.com/profhassania?ref=hl&amp;ref_type=bookmark' data-show-border='true' data-show-faces='true' data-stream='false'/>
<div class='tabviewsection'>

<script type='text/javascript'>
      jQuery(document).ready(function($){
        $(&quot;.tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id&quot;).hide();
        $(&quot;ul.tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id li:first a&quot;).addClass(&quot;tabs-widget-current&quot;).show();
        $(&quot;.tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id:first&quot;).show();
    
        $(&quot;ul.tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id li a&quot;).click(function() {
          $(&quot;ul.tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id li a&quot;).removeClass(&quot;tabs-widget-current a&quot;); 
          $(this).addClass(&quot;tabs-widget-current&quot;); 
          $(&quot;.tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id&quot;).hide(); 
          var activeTab = $(this).attr(&quot;href&quot;); 
          $(activeTab).fadeIn();
          return false;
        });
      });
    </script>

<ul class='tabs-widget tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id'>
<li><a href='#widget-themater_tabs-1432447472-id1'>الشائعة</a></li>
<li><a href='#widget-themater_tabs-1432447472-id2'>تصنيف</a></li>
<li><a href='#widget-themater_tabs-1432447472-id3'>أرشيف</a></li>
</ul>

<div class='tabs-widget-content tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id' id='widget-themater_tabs-1432447472-id1'>
<b:section class='sidebar' id='sidebartab1' preferred='yes'>
 <b:widget id='AdSense1' locked='false' title='' type='AdSense'>
  <b:includable id='main'>
 <div class='widget-content'>
  <b:if cond='data:blog.disableAdSenseWidget != &quot;true&quot;'>
   <data:adCode/>
  </b:if>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='Followers1' locked='false' title='المتابعون' type='Followers'>
  <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <b:if cond='data:codeSnippet != &quot;&quot;'>
   <h2 class='title'><data:title/></h2>
  <b:else/>
   <b:if cond='data:totalFollowerCount != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/> (<data:totalFollowerCount/>)</h2>
   </b:if>
  </b:if> 
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;-wrapper&quot;'>
   <b:if cond='data:codeSnippet != &quot;&quot;'>
    <div style='margin-right:2px;'>
     <data:codeSnippet/>
    </div>
   <b:else/>
    <b:if cond='data:totalFollowerCount == &quot;&quot;'>
     <span class='item-control following-not-admin'>
      <b><data:failureSnippet/></b>
     </span>
     <span class='item-control blog-admin'>
      <b><data:adminFailureSnippet/></b>
     </span>
    <b:else/>
     <b:if cond='data:followingLinkPresent'>
      <div class='follow-this profile-link item-control following-follow-this'>
       <a expr:href='&quot;javascript:_FollowersView._openPopup(\&quot;&quot; + data:followUri + &quot;\&quot;);&quot;'>
        <data:followThisMessage/>
       </a>
      </div>
      <div class='follow-this profile-link item-control following-stop-following-this'>
       <a expr:href='&quot;javascript:_FollowersView._openPopup(\&quot;&quot; + data:followUri + &quot;\&quot;);&quot;'>
        <data:stopFollowingMessage/>
       </a>
      </div>
     </b:if>
 
     <div class='followers-grid'>
      <b:if cond='data:totalFollowerCount == 0'>
       <div class='profile-link item-control following-follow-this'>
        <data:emptyFollowersMessage/>
       </div>
      </b:if>
      <!--
      Relies on the js written out in navbar.gxp
      -->
      <b:loop values='data:followers' var='follower'>
       <div class='follower'>
        <a expr:href='data:follower.profileUrl' expr:title='data:follower.displayName' rel='nofollow'>
        <img class='follower-img' expr:alt='data:follower.displayName' expr:height='data:follower.imageHeight' expr:onerror='&quot;this.onerror=null;this.src=\&quot;&quot; + data:anonFollowerImageUrl + &quot;\&quot;;&quot;' expr:onload='&quot;setAttributeOnload(this, \&quot;src\&quot;, \&quot;&quot; + data:follower.imageUrl + &quot;\&quot;)&quot;' expr:width='data:follower.imageWidth' src='http://img1.blogblog.com/img/blank.gif'/>
        </a>
       </div>
      </b:loop>
      <div class='clear'/>
     </div>
 
     <div class='followers-canvas profile-link'>
      <data:followersFooterMessage/>
      <span class='item-control following-not-admin'>
       <a expr:href='data:followersUri'>
        <data:viewAllMessage/>
       </a>
      </span>
      <span class='item-control blog-admin'>
       <a expr:href='data:manageFollowersUri'>
        <data:manageFollowersMessage/>
       </a>
      </span>
     </div>
     </b:if>
   </b:if>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='Navbar1' locked='false' title='Navbar' type='Navbar'>
  <b:includable id='main'>&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
  function setAttributeOnload(object, attribute, val) {
   if(window.addEventListener) {
    window.addEventListener('load',
     function(){ object[attribute] = val; }, false);
   } else {
    window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; });
   }
  }
 &lt;/script&gt;
&lt;div id=&quot;navbar-iframe-container&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;https://apis.google.com/js/plusone.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
    gapi.load(&quot;gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble&quot;, function() {
     if (gapi.iframes &amp;&amp; gapi.iframes.getContext) {
      gapi.iframes.getContext().openChild({
        url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\0753916696449250366494\46blogName\75tst\46publishMode\75PUBLISH_MODE_BLOGSPOT\46navbarType\75LIGHT\46layoutType\75LAYOUTS\46searchRoot\75http://testblogerb.blogspot.com/search\46blogLocale\75ar\46v\0752\46homepageUrl\75http://testblogerb.blogspot.com/\46vt\0754304717335798706689',
        where: document.getElementById(&quot;navbar-iframe-container&quot;),
        id: &quot;navbar-iframe&quot;
      });
     }
    });
   &lt;/script&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
(function() {
var script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = '//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/google_top_exp.js';
var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
if (head) {
head.appendChild(script);
}})();
&lt;/script&gt;
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='Attribution1' locked='false' title='' type='Attribution'>
  <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:feedbackSurveyLink'>
   <div class='mobile-survey-link' style='text-align: center;'>
    <data:feedbackSurveyLink/>
   </div>
  </b:if>

  <div class='widget-content' style='text-align: center;'>
   <b:if cond='data:attribution != &quot;&quot;'>
    <data:attribution/>
   </b:if>
  </div>

  <b:include name='quickedit'/>
 </b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='HTML23' locked='false' title='تابعنا على الفيسبوك' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='HTML21' locked='false' title='' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='Stats1' locked='false' title='إجمالي مرات مشاهدة الصفحة' type='Stats'>
  <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content'>
  <!-- Content is going to be visible when data will be fetched from server. -->
  <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_content&quot;' style='display: none;'>
   <!-- Counter and image will be injected later via AJAX call. -->
   <b:if cond='data:showSparkline'>
    <img alt='Sparkline' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_sparkline&quot;' height='30' width='75'/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:showGraphicalCounter'>
    <span class='counter-wrapper graph-counter-wrapper' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'/>
   <b:else/>
    <span class='counter-wrapper text-counter-wrapper' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'/>
   </b:if>
   <b:include name='quickedit'/>
  </div>
 </div>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='HTML20' locked='false' title='بث المحترف' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>

 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>


 <b:include name='quickedit'/>

</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='Label1' locked='false' title='التسميات' type='Label'>
  <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'>
  <h2><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div expr:class='&quot;widget-content &quot; + data:display + &quot;-label-widget-content&quot;'>
  <b:if cond='data:display == &quot;list&quot;'>
   <ul>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <li>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url + &quot;?&amp;max-results=6&quot;'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </li>
   </b:loop>
   </ul>
  <b:else/>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <span expr:class='&quot;label-size label-size-&quot; + data:label.cssSize'>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url + &quot;?&amp;max-results=6&quot;'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span class='label-count' dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </span>
   </b:loop>
  </b:if>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='Label2' locked='false' title='التسميات' type='Label'>
  <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'>
  <h2><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div expr:class='&quot;widget-content &quot; + data:display + &quot;-label-widget-content&quot;'>
  <b:if cond='data:display == &quot;list&quot;'>
   <ul>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <li>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </li>
   </b:loop>
   </ul>
  <b:else/>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <span expr:class='&quot;label-size label-size-&quot; + data:label.cssSize'>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span class='label-count' dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </span>
   </b:loop>
  </b:if>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='HTML1' locked='false' title='انظم الينا على :' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='HTML4' locked='false' title='' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='HTML3' locked='false' title='من نحن' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='HTML9' locked='false' title='Disqus for TH3 PROFESSIONAL SECURITY' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
      <script type='text/javascript'>
        var disqus_shortname = 'th3professionalsecurity';
        var disqus_blogger_current_url = &quot;<data:blog.canonicalUrl/>&quot;;
        if (!disqus_blogger_current_url.length) {
          disqus_blogger_current_url = &quot;<data:blog.url/>&quot;;
        }
        var disqus_blogger_homepage_url = &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;;
        var disqus_blogger_canonical_homepage_url = &quot;<data:blog.canonicalHomepageUrl/>&quot;;
      </script>
      <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
        <style type='text/css'>
          #comments {display:none;}
        </style>
        <script type='text/javascript'>
          (function() {
            var bloggerjs = document.createElement('script');
            bloggerjs.type = 'text/javascript';
            bloggerjs.async = true;
            bloggerjs.src = 'http://'+disqus_shortname+'.disqus.com/blogger_item.js';
            (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(bloggerjs);
          })();
        </script>
      </b:if>
        <style type='text/css'>
          .post-comment-link { visibility: hidden; }
        </style>
        <script type='text/javascript'>
        (function() {
          var bloggerjs = document.createElement('script');
          bloggerjs.type = 'text/javascript';
          bloggerjs.async = true;
          bloggerjs.src = 'http://'+disqus_shortname+'.disqus.com/blogger_index.js';
          (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(bloggerjs);
        })();
        </script>
    </b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='Profile1' locked='false' title='Qui êtes-vous ?' type='Profile'>
  <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
   <h2><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
  <b:if cond='data:team == &quot;true&quot;'> <!-- team blog profile -->
   <ul>
    <b:loop values='data:authors' var='i'>
     <li><a class='profile-name-link g-profile' expr:href='data:i.userUrl' expr:style='&quot;background-image: url(&quot; + data:i.profileLogo + &quot;);&quot;'><data:i.display-name/></a></li>
    </b:loop>
   </ul>

  <b:else/> <!-- normal blog profile -->

   <b:if cond='data:photo.url != &quot;&quot;'>
    <a expr:href='data:userUrl'><img class='profile-img' expr:alt='data:photo.alt' expr:height='data:photo.height' expr:src='data:photo.url' expr:width='data:photo.width'/></a>
   </b:if>

   <dl class='profile-datablock'>
    <dt class='profile-data'>
     <a class='profile-name-link g-profile' expr:href='data:userUrl' expr:style='&quot;background-image: url(&quot; + data:profileLogo + &quot;);&quot;' rel='author'>
      <data:displayname/>
     </a>
     <b:if cond='data:hasgoogleprofile'>
      <br/>
      <div class='g-plus' data-action='follow' data-width='100' expr:data-href='data:userUrl'/>
     </b:if>
    </dt>

    <b:if cond='data:showlocation == &quot;true&quot;'>
     <dd class='profile-data'><data:location/></dd>
    </b:if>

    <b:if cond='data:aboutme != &quot;&quot;'><dd class='profile-textblock'><data:aboutme/></dd></b:if>
   </dl>
   <a class='profile-link' expr:href='data:userUrl' rel='author'><data:viewProfileMsg/></a>
  </b:if>

   <b:include name='quickedit'/>
  </div>
 </b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='أرشيف المدونة الإلكترونية' type='BlogArchive'>
  <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'>
  <h2><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
 <div id='ArchiveList'>
 <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_ArchiveList&quot;'>
  <b:if cond='data:style == &quot;HIERARCHY&quot;'>
   <b:include data='data' name='interval'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:style == &quot;FLAT&quot;'>
   <b:include data='data' name='flat'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:style == &quot;MENU&quot;'>
   <b:include data='data' name='menu'/>
  </b:if>
 </div>
 </div>
 <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
  <b:includable id='flat' var='data'>
 <ul class='flat'>
  <b:loop values='data:data' var='i'>
   <li class='archivedate'>
    <a expr:href='data:i.url'><data:i.name/></a> (<data:i.post-count/>)
   </li>
  </b:loop>
 </ul>
</b:includable>
  <b:includable id='interval' var='intervalData'>
 <b:loop values='data:intervalData' var='i'>
   <ul class='hierarchy'>
    <li expr:class='&quot;archivedate &quot; + data:i.expclass'>
     <b:include data='i' name='toggle'/>
     <a class='post-count-link' expr:href='data:i.url'><data:i.name/></a>
      <span class='post-count' dir='ltr'>(<data:i.post-count/>)</span>
     <b:if cond='data:i.data'>
      <b:include data='i.data' name='interval'/>
     </b:if>
     <b:if cond='data:i.posts'>
      <b:include data='i.posts' name='posts'/>
     </b:if>
    </li>
   </ul>
 </b:loop>
</b:includable>
  <b:includable id='menu' var='data'>
 <select expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_ArchiveMenu&quot;'>
  <option value=''><data:title/></option>
  <b:loop values='data:data' var='i'>
   <option expr:value='data:i.url'><data:i.name/> (<data:i.post-count/>)</option>
  </b:loop>
 </select>
</b:includable>
  <b:includable id='posts' var='posts'>
 <ul class='posts'>
  <b:loop values='data:posts' var='i'>
   <li><a expr:href='data:i.url'><data:i.title/></a></li>
  </b:loop>
 </ul>
</b:includable>
  <b:includable id='toggle' var='interval'>
 <b:if cond='data:interval.toggleId'>
 <b:if cond='data:interval.expclass == &quot;expanded&quot;'>
  <a class='toggle' href='javascript:void(0)'>
   <span class='zippy toggle-open'>▼ </span>
  </a>
 <b:else/>
  <a class='toggle' href='javascript:void(0)'>
   <span class='zippy'>
    <b:if cond='data:blog.languageDirection == &quot;rtl&quot;'>
     ◄ 
    <b:else/>
     ► 
    </b:if>
   </span>
  </a>
 </b:if>
 </b:if>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='PopularPosts2' locked='false' title='المشاركات الشائعة' type='PopularPosts'>
  <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content popular-posts'>
  <ul>
   <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <li>
    <b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
     <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
      <!-- (1) No snippet/thumbnail -->
      <a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
     <b:else/>
      <!-- (2) Show only snippets -->
      <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
      <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
     </b:if>
    <b:else/>
     <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
      <!-- (3) Show only thumbnails -->
      <div class='item-thumbnail-only'>
       <b:if cond='data:post.thumbnail'>
        <div class='item-thumbnail'>
         <a expr:href='data:post.href' rel="nofollow" target='_blank'>
          <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
         </a>
        </div>
       </b:if>
       <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
      </div>
      <div style='clear: both;'/>
     <b:else/>
      <!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
      <div class='item-content'>
       <b:if cond='data:post.thumbnail'>
        <div class='item-thumbnail'>
         <a expr:href='data:post.href' rel="nofollow" target='_blank'>
          <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
         </a>
        </div>
       </b:if>
       <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
       <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
      </div>
      <div style='clear: both;'/>
     </b:if>
    </b:if>
   </li>
   </b:loop>
  </ul>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
 </b:widget>
 <b:widget id='HTML19' locked='false' title='' type='HTML'>
  <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
</b:section>                    
</div>              
                
<div class='tabs-widget-content tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id' id='widget-themater_tabs-1432447472-id2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebartab2' preferred='yes'/>                     
</div>              
                
<div class='tabs-widget-content tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id' id='widget-themater_tabs-1432447472-id3'>
<b:section class='sidebar' id='sidebartab3' preferred='yes'/>                    
</div>

</div>

<div style='height:5px;clear:both;'/>


    <b:section class='sidebar' id='sidebarleft' preferred='yes'>
     <b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='اقرء المزيد' type='PopularPosts'>
      <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content popular-posts'>
  <ul>
   <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <li>
    <b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
     <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
      <!-- (1) No snippet/thumbnail -->
      <a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
     <b:else/>
      <!-- (2) Show only snippets -->
      <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
      <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
     </b:if>
    <b:else/>
     <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
      <!-- (3) Show only thumbnails -->
      <div class='item-thumbnail-only'>
       <b:if cond='data:post.thumbnail'>
        <div class='item-thumbnail'>
         <a expr:href='data:post.href' rel="nofollow" target='_blank'>
          <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
         </a>
        </div>
       </b:if>
       <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
      </div>
      <div style='clear: both;'/>
     <b:else/>
      <!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
      <div class='item-content'>
       <b:if cond='data:post.thumbnail'>
        <div class='item-thumbnail'>
         <a expr:href='data:post.href' rel="nofollow" target='_blank'>
          <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
         </a>
        </div>
       </b:if>
       <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
       <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
      </div>
      <div style='clear: both;'/>
     </b:if>
    </b:if>
   </li>
   </b:loop>
  </ul>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
     </b:widget>
     <b:widget id='Label3' locked='false' title='التسميات' type='Label'>
      <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'>
  <h2><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div expr:class='&quot;widget-content &quot; + data:display + &quot;-label-widget-content&quot;'>
  <b:if cond='data:display == &quot;list&quot;'>
   <ul>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <li>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span dir='rtl'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </li>
   </b:loop>
   </ul>
  <b:else/>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <span expr:class='&quot;label-size label-size-&quot; + data:label.cssSize'>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span class='label-count' dir='rtl'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </span>
   </b:loop>
  </b:if>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
     </b:widget>
     <b:widget id='HTML6' locked='false' title='سئال وجواب' type='HTML'>
      <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

</b:includable>
     </b:widget>
     <b:widget id='HTML5' locked='false' title='مواضيع النقاش' type='HTML'>
      <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

</b:includable>
     </b:widget>
    </b:section>

<p/></div>

   <!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
   <div class='clear'> </div>

  </div> <!-- end content-wrapper -->

<div class='span-24'> 
<div id='footer-column-container'>
<div id='footer2' style='width : 33%; float : right; margin:0; text-align: right;'>
<b:section class='footer-column' id='col1' preferred='yes' style='float :right;'/>
</div>
<div id='footer3' style='width : 33%; float : right; margin:0; text-align: right;'>
<b:section class='footer-column' id='col2' preferred='yes' style='float :right;'>
 <b:widget id='Text1' locked='false' title='عن المدونة' type='Text'>
  <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
</b:section>
</div>
<div id='footer4' style='width : 33%; float :right; margin:0; text-align: right;'>
<b:section class='footer-column' id='col3' preferred='yes' style='float :left;'>
 <b:widget id='FollowByEmail1' locked='false' title='ادخل اميلك هنا ياتيك جديدنا' type='FollowByEmail'>
  <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2 class='title'><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content'>
  <div class='follow-by-email-inner'>
   <form action='http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify' expr:onsubmit='&quot;window.open(\&quot;http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=&quot; + data:feedPath + &quot;\&quot;, \&quot;popupwindow\&quot;, \&quot;scrollbars=yes,width=550,height=520\&quot;); return true&quot;' method='post' rel="nofollow" target='popupwindow'>
    <table width='100%'>
     <tr>
      <td>
       <input class='follow-by-email-address' name='email' placeholder='Email address...' type='text'/>
      </td>
      <td width='64px'>
       <input class='follow-by-email-submit' type='submit' value='Submit'/>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <input expr:value='data:feedPath' name='uri' type='hidden'/>
    <input name='loc' type='hidden' value='en_US'/>
   </form>
  </div>
 </div>
 <span class='item-control blog-admin'>
  <b:include name='quickedit'/>
 </span>
</b:includable>
 </b:widget>
</b:section>
</div>
<div style='clear:both;'/>
</div>
</div>
<!-- credits : Don't Change Anything Here -->
<a href='http://info.flagcounter.com/ppcU'><img alt='Flag Counter' border='0' src='http://s11.flagcounter.com/count/ppcU/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_2/maxflags_12/viewers_0/labels_0/pageviews_0/flags_0/'/></a>
<div class='span-24' id='footer-wrap'> 
<div id='footer'> 
<div id='copyrights'>
copyright © 2014 <a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:blog.title/></a> | Powered by <a href='http://www.blogger.com/'>Blogger</a>

</div>
<div id='credits'>
<a href='http://pramijprof.blogspot.com/' rel="nofollow" target='_blank'/></div>
</div>
</div>
<div style='clear:both;'/>
 </div></div></div> <!-- end outer-wrapper -->


</body>

</html>

الدعم العربي

احمد سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

مركز رفع موسوعة العربية
قديم 07-25-2014, 03:59 PM   #2
احمد سالم
مدون جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 14
افتراضي رد: اريد تصحيح اخطاء هذا القالب لو ممكن جزاكم الله خيرا

أنا : احمد سالم
اين هم الخبراء

الدعم العربي

احمد سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-25-2014, 11:58 PM   #3
support
خبير بلوجر
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 1,738
الإجابات الموجودة: 150
افتراضي رد: اريد تصحيح اخطاء هذا القالب لو ممكن جزاكم الله خيرا

أنا : support
يرجي توضيح طلبك + اضافة رابط مدونتك والقالب يرفع علي مركز رفع

الدعم العربي

support غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2014, 03:36 PM   #4
احمد سالم
مدون جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 14
افتراضي رد: اريد تصحيح اخطاء هذا القالب لو ممكن جزاكم الله خيرا

أنا : احمد سالم
http://pramijprof.blogspot.com/ هذا رابط المدونة

الدعم العربي

احمد سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-04-2014, 07:39 AM   #5
support
خبير بلوجر
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 1,738
الإجابات الموجودة: 150
افتراضي رد: اريد تصحيح اخطاء هذا القالب لو ممكن جزاكم الله خيرا

أنا : support
وبالنسبة لتوضيح الطلب ؟

الدعم العربي

support غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
تعديل الأخطاء, تعديل الصور, تعديل قوالب


 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلةالمواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلب هااااااااام تعديل بسيط على هذا القالب جزاكم الله خيرا hima taha طلبات تعديل القوالب 1 12-13-2013 11:06 PM
طلب تعريب قال جزاكم الله خيرا ياسمينـ طلبات تعريب القوالب 2 02-22-2013 01:05 PM
شعار لمدونة جزاكم الله خيرا اشرف اعمرة طلبات التصاميم 0 02-14-2013 12:28 AM
تعريب لهادا القالب جزاكم الله خيرا ayoubsan طلبات تعريب القوالب 8 11-16-2012 03:01 AM
ارجو المساعدة جزاكم الله خيرا REDA طلبات تعديل القوالب 5 09-10-2012 08:29 PM

لتصفح أفضل وللاستفادة القصوى من خصائص المعهد ننصحكم باستعمال :

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات
new notification by 9adq_ala7sas
Developed By Marco Mamdouh
معهد خبراء بلوجر - 2012 Google
أعلن على المعهد : اتصل بنا - منتدي كنوز - الدعم العربي - قوالب بلوجر - او او انيمي
رئيسية المعهد
الساعة الآن 03:04 AM - بتوقيت جرينتش
المعهد غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسؤولية نفسه تجاه ما يقوم به من بيع وشراء وإتفاق وإعطاء معلومات مدونته
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي معهد خبراء البلوجر ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)